doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.; doc. MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D.; MUDr. et MUDr. Petr Michl, Ph.D.; MUDr. Petr Heinz, Ph.D.

doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.

Přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN a LF UP Olomouc.

Po ukončení studia stomatologie v roce 1996 a všeobecného lékařství v roce 1997 působil krátce na traumatologickém oddělení a dále ve stomatologické ordinaci v Trnavě na Slovensku. Od roku 1999 působí na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie, kde se již řadu let věnuje problematice onemocnění čelistního kloubu. Zavedl do praxe kliniky endoskopické metody operace čelistního kloubu. Svoji vědeckovýzkumnou činnost a dosažené výsledky obhájil jak v dizertační práci v roce 2009, tak v habilitační práci v roce 2015. Stal se úspěšným řešitelem a spoluřešitelem několika grantů, autorem a spoluautorem desítek publikací v domácích i zahraničních impaktovaných časopisech. V letech 2005 – 2012 vykonával funkci zástupce přednosty kliniky pro výuku studentů LF UP.

Dobře vybudovanou a výborně vedenou kliniku se skvělým kolektivem převzal od svých předchůdců v roce 2012 a dále pokračuje v její modernizaci.

Kromě vedení kliniky je předsedou Specializační oborové rady České republiky pro vzdělávání zubních lékařů v oboru Orální a maxilofaciální chirurgie, předsedou Akreditační komise ministerstva zdravotnictví ČR pro obor Maxilofaciální chirurgie, vědeckým sekretářem výboru České společnosti Maxilofaciální chirurgie, členem Oborové rady pro postgraduální studium v oboru stomatologie na LF UP, členem Oborové rady otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku na LF UP, členem zkušební komise ministerstva zdravotnictví pro aprobační zkoušky lékařů a farmaceutů.

 

doc. MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D.

Zástupce přednosty Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN a LF UP Olomouc.

Po ukončení studia všeobecného lékařství v roce 2002 a stomatologie v roce 2003 působil na chirurgické klinice v Camrose v Kanadě a poté v Úrazové nemocnici v Brně. Od roku 2004 pracuje na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie v Olomouci, kde se již řadu let věnuje problematice nádorových onemocnění orofaciální oblasti. V roce 2008 získal kmenovou atestaci v oboru všeobecné chirurgie a v letech 2010 atestaci z Maxilofaciální chirurgie a 2012 z Orální a maxilofaciální chirurgie.

Absolvoval dlouhodobou stáž na klinice maxilofaciální chirurgie v Hamburku. Zavedl do praxe kliniky rekonstrukční operační postupy po resekčních výkonech nádorů a ve spolupráci s plastickými chirurgy i mikrochirurgické operační metody. Svoji vědeckou činnost a dosažené výsledky v oblasti výzkumu sliny jako diagnostického média obhájil v dizertační práci v roce 2009. Praktické zkušenosti a výzkum na poli orofaciální onkochirurgie shrnul v habilitační práci, kterou obhájil v roce 2019.

Stal se úspěšným řešitelem a spoluřešitelem několika grantů, autorem a spoluautorem mnoha publikací v domácích i zahraničních impaktovaných časopisech.

Je členem České společnosti maxilofaciální chirurgie, České stomatologické komory a členem AO group for Craniomaxillofacial surgery.

 

MUDr. et MUDr. Petr Michl, Ph.D.

Pracuje na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie v Olomouci. V roce 2000 ukončil studium Lékařské Fakulty UP Olomouc v oboru stomatologie a v roce 2001 v oboru všeobecné lékařství. V roce 2003 získal atestaci I. stupně stomatologie. V letech 2006 a 2012 pracoval v nemocnici Eastbourne a v Univerzitní nemocnici Brighton ve Velké Británii na klinice Maxilofaciální chirurgie. Své zkušenosti a znalosti potvrdil v roce 2010 ziskem atestace z Orální a maxilofaciální chirurgie. Prakticky od nástupu na pracoviště se věnuje problematice čelistních anomálií.  Svůj zájem ještě rozšířil na diagnostiku a léčbu orofaciálních malignit. V roce 2015 zúročil svoji vědeckovýzkumnou činnost a obhájil dizertační práci na téma HPV v etiologii orofaryngeálních karcinomů. Je také velmi zkušeným a progresivním implantologem. Na klinice se plně věnuje operačním výkonům ortognátní chirurgie, do klinické praxe zavádí moderní operační postupy. Je autorem a spoluautorem několika publikací, přednášek a posterů doma i v zahraničí.

Mimo práce na klinice zastává funkci ve vedení České společnosti maxilofaciální chirurgie, je vyslancem za Českou republiku u Evropské asociace pro kraniomaxilofaciální chirurgii.

Dále je členem České stomatologické komory a ITI international.

 

MUDr. Petr Heinz, Ph.D.

Pracuje na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie v Olomouci od roku 2006, kdy ukončil studium Lékařské Fakulty UP Olomouc v oboru stomatologie. V roce 2016 potvrdil své zkušenosti a znalosti ziskem atestace z Orální a maxilofaciální chirurgie. Prakticky od nástupu na pracoviště se věnuje problematice onemocnění čelistního kloubu. Postupně svůj zájem soustředil ještě na endoskopické metody operativy čelistních dutin, onkochirurgii a rekonstrukční výkony oblasti hlavy a krku. Je velmi erudovaným a moderním implantologem s širokým zájmem o augmentační techniky a postupy. V roce 2017 zúročil svoji vědeckovýzkumnou činnost a obhájil dizertační práci na téma endoskopického ošetření oblasti čelistních dutin. Je autorem a spoluautorem několika publikací, přednášek a posterů doma i v zahraničí.

Je členem České společnosti maxilofaciální chirurgie, České stomatologické komory, České lékařské komory, Spolku lékařů českách a členem AO group for Craniomaxillofacial surgery.