Podmínky účasti

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY ÚČASTI NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH AKADEMIÍ JPS s.r.o.

Přihlášení na akci pořádanou Akademií JPS s.r.o. (dále jen „akce“)
Účastníkem (dále jen „účastník“) mohou být právnické a fyzické osoby s platnou registrací.
Odesláním objednávky formou online registrace, e-mailu nebo uzavřením objednávky formou ústní dohody se zástupcem pořadatele na akci účastník vyjadřuje souhlas s těmito závaznými podmínkami účasti a se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem organizace a vedení akce, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
Uhrazením účastnického poplatku je dokončena registrace a tímto okamžikem je mezi pořadatelem akce (dále jen „pořadatel“) a účastníkem uzavřena smlouva o účasti.

Vstup do prostor konání akce je povolen pouze registrovaným účastníkům.
Uzávěrka registrací je 48 hodin před termínem akce. V případě, že bude kapacita akce naplněna před tímto datem, vyhrazuje si pořadatel právo uzavřít registraci.

Výše účastnických poplatků
Vstup na akce je zpoplatněn, není-li v programu uvedeno jinak. Cena poplatku za účast je vždy uvedena v programu konkrétní akce, který je zveřejněn ve formátu PDF na internetových stránkách www.jps.cz a současně je uvedena v detailní informaci akce. Cena je uvedena v Kč včetně DPH za 1 osobu, není-li stanoveno jinak (např. eur v případě mezinárodních akcí).
Je-li stanoven zvýhodněný účastnický poplatek za včasné přihlášení nebo jiná sleva, je taktéž uvedena ve zveřejněném programu.
Studentům je poskytována 30% sleva z plné ceny na vzdělávací akce Akademie JPS s.r.o., není-li stanoveno jinak.
Na místě konání je nutno předložit doklad opravňující k nároku na studentskou slevu.

Standardní i zvýhodněný účastnický poplatek na teoretické akce zahrnuje vstup na akci, občerstvení a propagační materiály.
Standardní i zvýhodněný účastnický poplatek na praktické nebo teoreticko-praktické akce zahrnuje vstup na akci, občerstvení, propagační materiály, zapůjčení nástrojů a materiály pro praktickou část.

Pro získání včasné slevy je nutné se zaregistrovat a odeslat účastnický poplatek do termínu uvedeného v programu. Pokud bude platba odeslána až po uvedeném termínu pro uplatnění včasné slevy, automaticky bude účtována plná cena.

Provádění jakékoli obchodní činnosti účastníky akce v prostorách konání akce je přísně zakázáno. Bude-li některý účastník provozovat takové činnosti neoprávněně, může mu být okamžitě a bez náhrady zrušena jeho registrace na akci a bude muset opustit prostory akce.

Způsob platby
Každý z účastníků obdrží na základě objednávky fakturu. Uhrazením účastnického poplatku je dokončena registrace účastníka.
Účastnický poplatek uhradí účastník bankovním převodem v termínu uvedeném na faktuře; není možné platbu provést hotově nebo kreditní kartou až na místě.

Bankovní spojení
účet pro platbu v Kč:
5493/0300 vedený u ČSOB, Na Příkopě 18, Praha 1
IBAN: CZ5003000000000000005493, BIC: CEKOCZPP

účet pro platbu v euro:
478374773/0300 vedený u ČSOB, Na Příkopě 18, Praha 1
IBAN: CZ8203000000000478374773, BIC: CEKOCZPP

účet pro platbu v euro na Slovensku:
4001485546/7500 vedený u ČSOB, Nám. SNP 29, Bratislava
IBAN: SK4475000000004001485546, BIC: CEKOSKBX

Vrácení účastnického poplatku
Uhrazenou registraci nelze bezplatně zrušit.

V rámci právnické osoby, na kterou byla vystavena faktura za účastnický poplatek, je možno provést bezplatně změnu jména osoby, která tohoto účastníka zastupuje, a to do 48 hodin před akcí.

Byla-li vystavena faktura za účastnický poplatek na fyzickou osobu (dále „původní FO“), je možno provést změnu fyzické osoby (dále jen „nahrazující FO“), a to do 48 hodin před akcí. Účastnický poplatek je původní FO navrácen poté, co je pořadateli uhrazen ze strany nahrazující FO. Nahrazující FO je povinna zaslat pořadateli v takovém případě písemnou objednávku s informací, že se jedná o nahrazující FO a původní FO je povinna zaslat pořadateli zrušení registrace s informací o nahrazující FO. Pokud nahrazující FO účastnický poplatek neuhradí, původní FO nárok na vrácení poplatku nevzniká.

Dojde-li ke zrušení registrace ze strany účastníka do 30 dní před akcí, má účastník možnost vyčerpat uhrazený registrační poplatek v plné výši do dvou měsíců od zrušení původní registrace výběrem jakékoliv budoucí akce zveřejněné pořadatelem, s otevřenou registrací. Pořadatel má povinnost náhradní registraci účastníkovi potvrdit v případě, že na vybranou akci jsou dostupná volná místa. Účastník je povinen uhradit případný cenový rozdíl v účastnickém poplatku, ve výši a termínu stanoveném na faktuře od pořadatele.

Veškeré uvedené změny musí být učiněny písemnou formou na e-mailovou adresu: slamova@jps.cz . V případě, že účastník některou z výše uvedených možností nevyužije a současně se na akci nedostaví původně registrovaný zástupce účastníka, nevzniká účastníkovi nárok na vrácení účastnického poplatku.

Obecná informace
Účastník s platnou registrací bere na vědomí, že pořadatel během akce pořizuje fotodokumentaci a videodokumentaci, která bude použita k marketingovým účelům pořadatele a bude zveřejněna především, nikoliv však výlučně, na internetových stránkách pořadatele, firemních profilech pořadatele na sociálních sítích, v tištěných propagačních materiálech pořadatele.

Pořadatel
JPS, s. r. o., Velichovská 14, 155 00, Praha 5, IČO: 49681508

V případě dotazů volejte, prosím, na číslo + 420 770 139 676 Vladanu Slámovou, koordinátorku Akademie nebo nás kontaktujte e-mailem na slamova@jps.cz .