Ochrana osobních údajů

ze strany společnosti JPS s.r.o., IČO: 496 81 508

Pokud jste jako fyzická osoba naším zákazníkem, kontaktní osobou zákazníka, účastníkem seminářů a workshopů Akademie JPS či návštěvníkem našeho webu, svěřujete své osobní údaje naší společnosti JPS s.r.o., IČO: 496 81 508 (dále jen „my“).

Chceme vás ujistit, že s veškerými osobními údaji nakládáme eticky a v souladu s platnou legislativou, zejména s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o některých službách informační společnosti (zákon č. 480/2004 Sb.).

Ochraně osobních údajů věnujeme maximální pozornost. Osobní údaje zpracováváme jen v nezbytném rozsahu a pouze ty, které jste nám sami dobrovolně poskytli. Při jejich zpracovávání uplatňujeme vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování. Přístup k osobním údajům omezujeme na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, na základě jakého důvodu (právního základu) je zpracováváme, k jakým účelům je zpracováváme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

 • Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem vašich osobních údajů, tj. subjektem, který určuje účely a prostředky zpracování vašich osobních údajů, je společnost JPS s.r.o., IČO: 496 81 508 se sídlem Lucemburská 1024/1, 130 00 Praha 3, provozovna: Velichovská 14, 155 00 Praha 5.

V souvislosti s ochranou osobních údaj nás můžete kontaktovat těmito způsoby:

Kontaktní adresa (a provozovna): Velichovská 14, 155 00 Praha 5.

Telefon: 800 111 577; 601 206 127

E-mail: gdpr@jps.cz

 • Jaké osobní údaje zpracováváme, proč a jak dlouho?

Osobní údaje zpracováváme za těmito účely (podrobněji dále):

 1. plnění smlouvy, tj. poskytování zboží a služeb (včetně seminářů),
 2. realizace našich oprávněných zájmů, tj. zejména různých marketingových aktivit,
 3. plnění našich právních povinností, tj. např. vedení účetnictví.
 • Zpracování za účelem plnění smlouvy, tj. poskytování zboží a služeb (včetně seminářů)

Z tohoto důvodu zpracováváme Vaše osobní údaje proto, abychom zajistili kvalitní dodávku našeho zboží a služeb. Pro tento účel zpracováváme osobní údaje v tomto rozsahu:

 • Identifikační a kontaktní údaje, kterými jsou zejména jméno a příjmení, titul, adresa, telefon, emailová adresa.
 • Datum narození v případě, že jste byl/a účastníkem semináře, za které byly přidělovány kredity od České stomatologické komory (ČSK).
 • Platební údaje, kterými jsou zejména bankovní spojení a údaje o platbách.
 • Údaje o objednaném, resp. dodaném zboží a službách.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu a po dobu trvání promlčecí doby nároků vyplývajících nebo souvisejících s uzavřenou smlouvou, tedy zpravidla po dobu 10 let od uskutečněného plnění dle smlouvy. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a našich souvisejících potřeb.

 • Zpracování na základě našich oprávněných zájmů pro účely ochrany našich právních nároků a zajištění řádného chodu naší společnosti

Vaše osobní údaje zpracováváme též z toho důvodu, abychom zajistili správné fungování našich skladových zásob, kvalitní péči o vás, naše zákazníky, a z důvodu, abychom mohli chránit i své zájmy v případě reklamace či sporu.

Za tímto účelem zpracováváme jednak údaje uvedené v části 2.1 tohoto dokumentu a dále údaje o využívání našeho zboží a služeb a komunikaci s vámi. Těmito údaji jsou zejména celkové údaje o objednaném a dodaném zboží a službách, údaje získané během případných reklamací, záznamy emailové komunikace a údaje o telefonních hovorech s námi, vzájemné písemné komunikaci a o osobních návštěvách u vás (včetně komunikace s našimi obchodními zástupci a jejich návštěv u vás).

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku (viz i část 5 tohoto dokumentu). Pokud tohoto svého práva využijete, nebudeme vaše osobní údaje pro tento účel dále zpracovávat, ledaže v rámci posuzování vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

 • Zpracování za účelem marketingových aktivit

Z tohoto důvodu zpracováváme Vaše osobní údaje proto, abychom vás mohli informovat o našich službách a případně vás mohli i odměňovat v rámci různých slevových a věrnostních programů. Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů.

Na základě našeho oprávněného zájmu zpracováváme vaše osobní údaje, pokud již jste nebo jste v posledních 5 letech byli našimi klienty, protože důvodně předpokládáme, že vás naše informace zajímají. Za tímto účelem zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání našeho zboží a služeb. Díky tomu vám můžeme připomenout, že by mohl být čas na novou objednávku zboží spotřebního charakteru, informujeme vás o našich speciálních nabídkách a akcích a o nových produktech a službách. Nabídku, resp. informaci od nás můžete obdržet elektronicky, zejména SMS zprávou, emailem, přes sociální sítě, telefonicky, nebo klasickým dopisem či osobně (a to i prostřednictvím našich obchodních zástupců).

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku (viz i část 5 tohoto dokumentu). Pokud tohoto svého práva využijete, nebudeme vaše osobní údaje pro tento účel dále zpracovávat a přestaneme vůči vám tyto marketingové aktivity vykonávat. V každém e-mailu s obchodním sdělením vám rovněž dáváme možnost požádat o nezasílání obchodních sdělení použitím odhlašovacího odkazu.

 • Zpracování za účelem plnění našich právních povinností

Také my musíme plnit určité právní povinnosti a některé vaše osobní údaje proto zpracováváme i za tímto účelem. Jedná se zejména o povinnosti vést účetnictví a plnit daňové povinnosti a dále o možnost stáhnout nevyhovující výrobek z trhu.

 • Příjemci osobních údajů

Dovolujeme si Vás ujistit, že při zpracovávání vašich osobních údajů zachováváme mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení smluvních vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně s těmito výjimkami:

 • pokud jste se přihlásili na vzdělávací akci Akademie JPS, pak vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu předáváme poskytovateli vzdělávání, resp. i ubytovateli jako dalšímu správci;
 • pokud jste se přihlásili na vzdělávací akci Akademie JPS, pak vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu předáváme spolupracující třetí osobě, která zajišťuje organizaci Akademie pro JPS;
 • pokud jste se přihlásili na vzdělávací akci Akademie JPS, za kterou se získávají kredity od ČSK, pak Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu předáváme ČSK jako dalšímu správci za účelem přidělení těchto kreditů;
 • pokud využíváme služeb dalších zpracovatelů (podrobněji viz dále),
 • pokud nás o to požádají orgány státní správy, soudy a orgány činné v trestním řízení.

Pro zpracování vašich osobních údajů v některých situacích využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn a v souladu s ním. Takovými zpracovateli jsou zejména:

 • naši obchodní zástupci, kteří zpracovávají osobní údaje pro účely nabídky a uzavření kupní smlouvy, související komunikace nebo pro účely zasílání našich obchodních a dalších sdělení;
 • poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury, kteří spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní administrativní potřeby:

D2M s.r.o., IČO: 654 16 554, se sídlem Podjavorinské 1608/20, 149 00 Praha 4,

WP Hosting s.r.o., IČO: 085 55192, se sídlem Lesní 1131/19, 312 00 Plzeň,

MyDreams innovations s.r.o., IČO: 025 43 524, se sídlem Srázná 229, Hýskov, 26706,

Grafixon, s.r.o., IČO: 274 09 473, se sídlem Pod viaduktem 450/81, 155 00 Praha 5,

ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 027 62 943, se sídlem Na Zderaze 15, 120 00 Praha 2, kterou využíváme pro zasílání e-mailového marketingu a sledování jeho úspěšnosti,

Shoptet, a.s., IČO: 289 35 675, se sídlem Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6,

ČMIS s.r.o., IČO: 263 68 641, se sídlem Jankovcova 1596/2c, 170 00 Praha 7 – server hosting, zálohování serverů,

 • advokáti a společnosti zajišťující vymáhání pohledávek v případě, kdy zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany našich právních nároků:

Mgr. Jan Prihoda, Sokolská 1605/66, 120 00 Praha 2,

 • daňový poradce, který zpracovává osobní údaje za účelem plnění naší právní povinnosti,

Igor Skotnica, daňový poradce

 • zpracovatel mezd

Osobní údaje zpracováváme výhradně v Evropské unii.

V rámci poskytování své činnosti užíváme následujících IT systémů:

 • Perseus – správa serverů, pracovních stanic
 • Essence – dodavatel ERP/CRM a správa
 • Microsoft – dodavatel Office 365, Exchange online (emaily)
 • Acronis – záloha na cloud

Pro účely přepravy využíváme následujících přepravních společností

 • Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČO: 613 29 266, se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy
 • Česká pošta, s.p., IČO: 471 14 983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
 • MESSENGER a.s., IČO: 275 75 896, se sídlem Libínská 3127/1, 150 00 Praha 5
 • Webové stránky a související služby

Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na Vaše zařízení. Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Nastavení svého internetového prohlížeče můžete změnit tak, aby přijaté soubory cookies zablokoval nebo na jejich přijetí upozornil či je smazal. Případně můžete našimi webovými stránkami procházet pomocí anonymního profilu prohlížeče. Další informace o úpravách či změnách nastavení internetového prohlížeče naleznete v příručce nebo v nápovědě k prohlížeči. Pokud nesouhlasíte s použitím souborů cookies nebo podobných technologií, které ukládají informace do vašeho zařízení, musíte odpovídajícím způsobem změnit nastavení svého prohlížeče. Je však možné, že některé funkce našich webových stránek nemusejí pracovat správně, pokud zakážete příjem souborů cookies nebo tyto technologie.

Používáme též cookies třetích stran, konkrétně Google Analytics pro analýzu návštěvnosti a dále služeb Google AdWords. O podmínkách užití Google Analytics a Google AdWords se můžete dočíst na stránce: https://policies.google.com/technologies/ads.

Naše webové stránky též využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz.

Pro marketingové účely využíváme také sociálních služeb jako je facebook, instagram, linkedin či youtube, přičemž každá z těchto sociálních služeb má vlastní pravidla zpracování a ochrany osobních údajů.

 • Vaše práva při zpracování osobních údajů

V souvislosti s ochranou vašich osobních údajů máte tato práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. můžete nás požádat o vydání potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům (čl. 15 GDPR),
 • právo na opravu svých osobních údajů, pokud některé Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné (čl. 16 GDPR),
 • právo na výmaz svých osobních údajů (právo „být zapomenut“), pokud nechcete, abychom některé Vaše údaje zpracovávali, a to v případě, shledáme-li, že je dán minimálně jeden z důvodů pro výmaz Vašich údajů (čl. 17 GDPR),
 • právo podat námitku proti zpracování svých osobních údajů (čl. 21 GDPR) nebo právo na omezení zpracování svých osobních údajů (čl. 18 GDPR),
 • právo na přenositelnost svých osobních údajů, pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vámi uděleného souhlasu nebo smlouvy, můžete získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, a předat je jinému správci (čl. 20 GDPR).

Všechna svá práva můžete uplatnit prostřednictvím žádosti adresované nám (kontakty viz část 1 tohoto dokumentu). Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, můžeme tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení vás budeme informovat.

Pokud se domníváte, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu s legislativou, máte právo se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Budeme ale rádi, pokud budete toto podezření nejprve řešit s námi, protože jsme připraveni situaci vyjasnit a případné pochybení napravit.

Datum poslední aktualizace: 21.10.2022