Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodní korporace JPS s.r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou určeny pro nákup zboží či poskytování služeb nabízených na internetové stránce https://obchod.jps.cz/ (dále jen „webová stránka“), jejichž provozovatelem je společnost JPS s.r.o., IČO: 496 81 508, se sídlem Lucemburská 1024/1, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 21851, DIČ: CZ49681508 (dále jen „JPS“), přičemž tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) /souhrnně dále jen „VOP“/. Tyto VOP jsou aplikovatelné také pro nákup zboží či poskytování služeb nabízených prostřednictvím obchodních zástupců JPS či dalších pověřených osob ze strany JPS.

I. Úvodní ustanovení a definice pojmů
1.1 JPS je společností oprávněnou k distribuci obecných zdravotnických prostředků a společností oprávněnou provádět servis obecných zdravotnických prostředků dle příslušných ustanovení Zákona o zdravotnických prostředcích. JPS je společností registrovanou u Státního ústavu pro kontrolu léčiv pod reg. číslem 005055 a platným registrantem – distributorem zdrojů ionizujícího záření dle Atomového zákona pod ev. č. 297593.
1.2 JPS je také společností zajišťující Školení a poskytující Technický servis.
1.3 Tyto VOP tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy, Smlouvy o zajištění a Smlouvy o dílo.
1.4 JPS je plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
1.5 Nabídka Stomatologické techniky, Školení či Technického servisu je určena pouze pro podnikatele, přičemž Stomatologická technika může být doručována pouze na území určená konkrétní distribuční smlouvou, kterou má JPS uzavřenou s 3. osobou a která se týká Stomatologické techniky či Stomatologického sortimentu. Studentského školení se mohou účastnit fyzické nepodnikající osoby, které ke dni konání Školení splňují statut studenta.
1.6 Pokud není výslovně uvedeno jinak nebo z kontextu jednoznačně nevyplývá něco jiného, mají v těchto VOP níže uvedené pojmy následující význam:

Kupní smlouvaKupní smlouva uzavřená mezi JPS a Zákazníkem dle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku, jejímž předmětem je závazek JPS odevzdat Zákazníkovi předmětnou Stomatologickou techniku, Stomatologický sortiment a umožnit mu nabytí vlastnického práva k ní, a závazek Zákazníka za předmětnou Stomatologickou techniku uhradit JPS kupní cenu.
Smlouva o zajištěníSmlouva o zajištění uzavřená mezi JPS a Zákazníkem/Studentem dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, jejímž předmětem je závazek JPS zajistit Zákazníkovi/Studentovi účast na vybraném Školení, a závazek Zákazníka/Studenta uhradit za toto zajištění JPS sjednanou odměnu. Předmětem Smlouvy o zajištění může být také zajištění Studentského školení.
Smlouva o díloSmlouva o dílo uzavřená mezi JPS a Zákazníkem dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, jejímž předmětem je provedení díla představující poskytnutí Technického servisu ze strany JPS a závazek Zákazníka za provedený Technický servis uhradit sjednanou odměnu.
SmlouvaOznačení pro Kupní smlouvu, Smlouvu o zajištění a Smlouvu o dílo.
ZákazníkPodnikatel dle ustanovení § 420 občanského zákoníku, bez ohledu na to, zda je fyzickou podnikající osobou nebo obchodní korporací, mající vlastní identifikační číslo osoby.
ProvozovnaProstor užívaný JPS jako centrála a sklad na adrese Velichovská 14,
155 00 Praha 5, identifikační číslo provozovny: 1001622634.
Malá technikaVeškeré zboží nabízené JPS k prodeji skrze webovou stránku, případně prostřednictví obchodního zástupce, které není Stomatologickým sortimentem a je vymezené v „Katalogu malé techniky“, pro něž tyto VOP upravují speciální podmínky dopravy.
Velká technikaVeškeré zboží nabízené JPS k prodeji skrze webovou stránku, případně prostřednictví obchodního zástupce, které nespadá do kategorie Malá technika a Stomatologický sortiment.
Stomatologická technikaSouhrnný pojem pro Malou techniku a Velkou techniku v případě, že pro obě kategorie tyto VOP stanoví stejná pravidla. Pro účely těchto VOP se za Stomatologickou techniku považují i samostatné komponenty či příslušenství dané techniky, příp. Software.
Stomatologický sortimentZboží nabízené JPS k prodeji skrze webovou stránku, případně prostřednictvím obchodního zástupce, které není Stomatologickou technikou a které je určeno primárně pro klienty Zákazníků a jejich samostatné použití při dentální hygieně (např. kartáčky, zubní pasty apod.)  a další spotřební zboží či materiál.
SoftwareDigitální obsah nabízený na webových stránkách, ke kterému JPS umožňuje nabýt Zákazníkovi licenci spočívající v právu užívání. Doba poskytnutí licence je vždy uvedena u konkrétní položky.
ŠkoleníZajištění certifikovaného vzdělávání ve všech oborech stomatologie formou kurzů a přednášek pro Zákazníky poskytovaného třetími osobami, s nimiž má JPS uzavřenou smlouvu o spolupráci.
Studentské školeníZajištění vzdělávání ve všech oborech stomatologie formou kurzů a přednášek pro Studenty poskytovaného třetími osobami, s nimiž má JPS uzavřenou smlouvu o spolupráci.
StudentFyzická osoba v pozici spotřebitele, která má zájem účastnit se Studentského školení a předloží při jeho konání studentský doklad.
Technický servisPoskytování údržby či opravy technických prostředků ve vlastnictví Zákazníka.
Emailová adresaEmailová adresa JPS ve znění webobchod@jps.cz určená pro veškerou komunikaci s JPS v rámci webové stránky.
PozvánkaDetailní popis příslušného Školení či Studentského školení, v rámci něhož je uvedena i cena vč. DPH.
ÚčetUživatelské rozhraní vytvořené výlučně pro Zákazníka, který provedl v rámci webové stránky registraci.  
Zákon o zdravotnických prostředcíchZákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona
č. 378/2007 Sb., o léčivech, a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Atomový zákonZákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Certifikační dokumentyDokumenty související se Stomatologickou technikou, zejména certifikát výrobce Stomatologické techniky včetně provedení shody, označení CE, povolení SUKL a registrace Stomatologické techniky v Registru zdravotnických prostředků    
FakturaDaňový doklad mající veškeré náležitosti požadované příslušnými právními předpisy vystavený JPS na základě uzavření některé ze Smluv.
Reklamační oznámeníEmailové oznámení zaslané na Emailovou adresu ze strany Zákazníka, ve kterém Zákazník uvede vzniklé vady.
Bankovní účetJakýkoliv z bankovních účtů vedených pro JPS, na který může Zákazník/Student uskutečnit úhradu sjednané kupní ceny nebo odměny: účet pro platbu v Kč:5493/0300 vedený u ČSOB, Na Příkopě 18, Praha 1IBAN: CZ5003000000000000005493, BIC: CEKOCZPP   účet pro platbu v euro:478374773/0300 vedený u ČSOB, Na Příkopě 18, Praha 1IBAN: CZ8203000000000478374773, BIC: CEKOCZPP   účet pro platbu v euro na Slovensku:4001485546/7500 vedený u ČSOB, Nám. SNP 29, BratislavaIBAN: SK4475000000004001485546, BIC: CEKOSKBX  

II. Stomatologická technika a Stomatologický sortiment
2.1 JPS prostřednictvím webových stránek nabízí k prodeji Stomatologickou techniku a Stomatologický sortiment, přičemž u každé položky je uveden počet kusů skladem a cena za 1 kus včetně DPH. Tato nabídka je dle ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku nabídkou s výhradu vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti JPS plnit.
2.2 Kupní smlouva je uzavřena k okamžiku, kdy Zákazník v rámci procesu objednávky, po vložení do košíku a výběru způsobu platby, uvedení požadovaných kontaktních údajů s fakturační adresou či načtením údajů z Účtu, provede odeslání objednávky. Uzavření Kupní smlouvy JPS elektronicky potvrdí Zákazníkovi na jím sdělenou emailovou adresu, přičemž obsahem tohoto potvrzení je shrnutí předmětu Kupní smlouvy s uvedením předběžného termínu doručení.
2.3 JPS je v závislosti na charakteru předmětu Kupní smlouvy (nestandardní množství, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) vždy oprávněna požádat Zákazníka o autorizované potvrzení akceptace nabídky, a to telefonicky nebo emailovou komunikací. Odmítne-li Zákazník toto autorizované potvrzení požadovaným způsobem poskytnout, je JPS oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit, a to bez náhradního plnění.
2.4 JPS si tímto vyhrazuje právo u jí určených Stomatologických technik nezveřejňovat konečnou kupní cenu s tím, že v případě zájmu Zákazníka mu bude konečná kupní cena sdělena na vyžádání, a to z důvodu nezbytných úprav Stomatologické techniky dle požadavků Zákazníka, zejména s ohledem na jejich konfiguraci. U těchto položek je na webové stránce uveden přímý odkaz na elektronický formulář s označením „Na vyžádání“ (dále jen „Na vyžádání“). V takovém případě se ze strany JPS jedná pouze o výzvu k podání nabídky dle § 1733 občanského zákoníku, přičemž JPS se Zákazníkem uzavře zcela samostatnou individuální kupní smlouvu, na níž se tyto VOP použijí pouze v případě, že v předmětné Kupní smlouvě nebude ujednáno jinak.
2.5 JPS je oprávněna od již uzavřené Kupní smlouvy odstoupit do konce nejblíže následujícího pracovního dne, došlo-li k vyprodání požadované Stomatologické techniky či Stomatologického sortimentu, přestože k okamžiku akceptace nabídky ze strany Zákazníka byly uvedeny jako skladem (§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku).
2.6 JPS si vyhrazuje vlastnické právo ke Stomatologické technice a k Stomatologickému sortimentu, kdy Zákazník se stane vlastníkem Stomatologické techniky a Stomatologického sortimentu až k okamžiku připsání veškerých peněžních prostředků dle Faktury na bankovní účet JPS.

III. Školení, Studentské školení
3.1 JPS prostřednictvím webových stránek (https://www.jps.cz/akademie/) předkládá Zákazníkovi a Studentovi nabídku k zajištění Školení nebo Studentského školení, zejména jeho organizaci a realizaci prostřednictvím spolupracující třetí osoby.
3.2 Školení či Studentského školení se lze účastnit také online formou, přičemž pro tuto formu poskytování Školení či Studentského školení se použijí přiměřeně podmínky pro prezenční formu stanovenou těmito VOP.
3.3 V rámci webové stránky je vždy uveden termín a místo konání Školení nebo Studentského školení včetně tématu a lektora, který předmětné školení vede a stavem obsazenosti. Zákazník/Student má možnost vždy u konkrétního Školení nebo Studentského školení otevřít Pozvánku ve formátu pdf.
3.4 Nabídka Školení či Studentských školení je dle ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku nabídkou s výhradou vyčerpání zásob, respektive s výhradou obsazenosti.
3.5 K akceptaci nabídky Školení ze strany Zákazníka, případě Studentského školení ze strany Studenta, dochází k okamžiku provedení registrace, kterou je možné učinit online skrze webové stránky či emailem na Emailovou adresu. Na základě této registrace, a bez ohledu na její způsob vyřízení, zašle JPS Zákazníkovi/Studentovi na jím sdělenou emailovou adresu potvrzení registrace včetně Faktury, přičemž tento okamžik je považován za uzavření Smlouvy o zajištění. Povinnost JPS zajistit Zákazníkovi či Studentovi předmětné Školení či Studentské školení dle Smlouvy o zajištění je odložena na okamžik připsání peněžních prostředků na bankovní účet JPS. Splnění této podmínky JPS elektronicky potvrdí Zákazníkovi/Studentovi na jím sdělenou emailovou adresu, přičemž obsahem tohoto potvrzení je také stručný popis Školení/Studentského školení včetně uvedení místa a termínu konání, případně odkaz na online Školení či Studentské školení a sdělení přístupových údajů.
3.6 Pravidla účasti na Školení nebo Studentských školení jsou shrnuta v dokumentu „Pravidla Akademie“, který je součástí těchto VOP.

IV. Technický servis
4.1 JPS poskytuje také Technický servis, a to jedním z následujících způsobů:
i) pravidelnou technickou kontrolu, kterou je možné objednat prostřednictvím webových stránek (https://obchod.jps.cz/technicky-servis-2/), přičemž tato nabídka je výzvou k podání nabídky;
ii) technickým servisem, který JPS poskytuje pouze na základě telefonické objednávky Zákazníka.
4.2 Zákazník vložením příslušné položky do košíku týkající se Technického servisu představující pravidelnou technickou kontrolu, uvedením požadovaných kontaktních údajů s fakturační adresou či načtením údajů z Účtu a po provedení odeslání objednávky vyzývá JPS k poskytnutí nabídky na uzavření Smlouvy o dílo. JPS na základě tohoto návrhu zašle Zákazníkovi na jeho emailovou adresu bližší specifikaci Technického servisu představujícího pravidelnou technickou kontrolu s uvedením způsobu a termínu jeho provedení a konečné ceny, přičemž tento email je považován za nabídku k uzavření Smlouvy o dílo. Zákazník nabídku JPS akceptuje zaslaným potvrzením bez výhrad na Emailovou adresu. Pro účely VOP platí, že okamžik odeslání tohoto potvrzení se považuje za okamžik uzavření Smlouvy o dílo. Uzavření Smlouvy o dílo JPS elektronicky potvrdí Zákazníkovi na jím sdělenou emailovou adresu, přičemž obsahem tohoto potvrzení je shrnutí předmětu Technického servisu představující pravidelnou technickou kontrolu s uvedením předběžného termínu poskytnutí a výše odměny.
4.3 V případě, že Zákazník nabídku JPS akceptuje s dodatkem, k uzavření Smlouvy o dílo nedojde. Následně JPS zašle Zákazníkovi novou nabídku s uvedením jiného termínu k provedení Technického servisu představující pravidelnou technickou kontrolu, přičemž nabídka JPS je akceptována pouze v případě, že Zákazník bez zbytečného odkladu tento změněný termín elektronicky potvrdí. V takovém případě se za okamžik uzavření Smlouvy o dílo považuje okamžik doručení potvrzení ze strany JPS Zákazníkovi.
4.4 V případě, že má Zákazník zájem o Technický servis dle čl. 4.1 odst. ii) těchto VOP je srozuměn s tím, že Smlouva o dílo je uzavřena primárně prostřednictví telefonické komunikace s JPS, přičemž na základě telefonické dohody zašle JPS Zákazníkovi potvrzující email s bližší specifikací provedení Technického servisu včetně uvedení termínu provedení a konečné ceny. V případě, že Zákazník nejpozději do následujícího pracovního dne nesdělí JPS námitky proti potvrzujícímu emailu, platí, že uplynutím tohoto následujícího pracovního dne došlo k uzavření Smlouvy o dílo.
4.5 Pravidla poskytování Technického servisu, bez ohledu na způsob jeho poskytnutí dle čl. 4.1 těchto VOP, jsou shrnuta v dokumentu „Pravidla Technického servisu“, který je součástí těchto VOP.

V. Účet
5.1 Každý Zákazník je oprávněn mít v rámci webové stránky svůj Účet umožňující mu rychlejší způsob vytváření objednávky, odebírání newsletterů či správu vlastního konta.
5.2 Při provádění registrace do Účtu je Zákazník povinen uvádět správné a pravdivé údaje, přičemž přístup do Účtu je zabezpečen jím zvoleným přihlašovacím jménem a heslem.
5.3 Zákazník je oprávněn Účet kdykoliv zrušit.

VI. Dopravné
6.1 Dopravu Stomatologické techniky a Stomatologického sortimentu zajišťuje JPS samostatně nebo prostřednictvím přepravní společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČO: 613 29 266, se sídlem Říčany u Prahy – Modletice 135, 251 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 52346 („DPD“), a to následovně:
a) Stomatologický sortiment a Malá technika, u které bude hmotnost zásilky do 30 kg, je standardně zasílána prostřednictvím společnosti DPD;
b) dopravu Velké techniky zajišťuje JPS dle svého uvážení a po předchozí dohodě se Zákazníkem.
6.2 Pravidla dopravy zajišťované společností DPD včetně její ceny se řídí aktuálním ceníkem společnosti DPD.
6.3 JPS je oprávněna pro přepravu Stomatologické techniky či Stomatologického sortimentu zvolit i jiného přepravce, přičemž o této skutečnosti musí Zákazníka v dostatečném předstihu informovat a sdělit mu veškeré přepravní podmínky.
6.4 V případě, že si Zákazník objedná společně s Velkou technikou také Stomatologický sortiment nebo Malou techniku, lze všechna plnění dodat ze strany JPS najednou.
6.5 Informace o dopravném uvedené k okamžiku uzavření Kupní smlouvy jsou platné pouze pro dopravu Stomatologické techniky či Stomatologického sortimentu na území České republiky, případně Slovenska.
6.6 Dopravné v rámci Technického servisu bude vždy uvedeno v nabídce na uzavření Smlouvy o dílo v rámci bližší specifikace Technického servisu s uvedením termínu jeho provedení a konečné ceny. Aktuální ceník servisních prací JPS je uveden zde: https://www.jps.cz/tabulka-servisnich-praci/.

VII. Dodací podmínky
7.1 JPS je oprávněna dodávat Stomatologickou techniku nebo Stomatologický sortiment pouze na území České republiky, není-li v rámci Objednávky uvedena možnost doručení na Slovensko. Kupující bere na vědomí, že možnost dodávání Stomatologické techniky se řídí pravidly stanovenými v distribuční smlouvě vztahující se ke konkrétní Stomatologické technice. JPS poskytuje Technický servis výlučně na území České republiky, případně Slovenka. Školení/Studentské školení je prezenční formou zajišťováno na území České republiky, přičemž účastnit se Školení/Studentského školení lze i formou online, a to bez ohledu na aktuální polohu Zákazníka či Studenta.
7.2 Stomatologická technika bude standardně předána DPD k přepravě ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne uzavření Kupní smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak, a to zejména v případě, kdy Zákazník požaduje dodání v kratším termínu, než je uveden v předchozí větě, a JPS s tímto způsobem dodání souhlasí. Zákazník bere na vědomí, že lhůta k předání uvedená v předchozí větě neplatí pro Stomatologickou techniku objednanou skrze proces Na vyžádání, neboť v takovém případě se lhůta odvíjí od činnosti výrobce a JPS není schopna toto, jakkoliv ovlivnit.
7.3 Okamžik předání Stomatologické techniky či Stomatologického sortimentu DPD k přepravě se považuje za její odevzdání Zákazníkovi ve smyslu ustanovení § 2079 občanského zákoníku. Toto předání bude Zákazníkovi oznámeno skrze emailovou komunikaci.
7.4 JPS se v rámci přepravy zavazuje pouze ve prospěch Zákazníka zajistit přepravu Stomatologické techniky či Stomatologického sortimentu, nikoliv ji provést (tj. JPS uzavře v zastoupení Zákazníka smlouvu o přepravě na jeho účet), nejedná-li se o Velkou techniku, jejíž přepravu zajistí JPS. Od okamžiku předání Stomatologického sortimentu a Stomatologické techniky DPD či jinému přepravci, JPS neodpovídá a nezaručuje se za způsob provedení přepravy, termín přepravy ani za nebezpečí vzniku škody během přepravy.
7.5 Je-li předmětem Kupní smlouvy Software, považuje se daný Software za odevzdaný dle § 2079 občanského zákoníku okamžikem doručení emailu Zákazníkovi, jehož obsahem budou přístupové kódy k Software nebo odkaz na ně.
7.6 Zákazník je povinen Stomatologickou techniku či Stomatologický sortiment od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků a v případné závady neprodleně oznámit přepravci. Nebezpečí škody přechází na Zákazníka k okamžiku převzetí Stomatologické techniky či Stomatologického sortimentu od přepravce.
7.7 Technický servis se JPS zavazuje poskytnout ve sjednaném termínu dle uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž termín je možné změnit pouze na základě předchozí dohody obou stran. Zákazník bere na vědomí, že v případě, že Technický servis nebude JPS moct provést z důvodu na straně Zákazníka (tj. nedodání předmětného přístroje, neumožnění vstupu do budovy či nesoučinnost spočívající v přípravě přístroje k servisu), je JPS oprávněna požadovat náhradu již vynaložených nákladů na provedení Technického servisu a veškerou újmu jí tím vzniklou, nejedná-li se o zásah vyšší moci dle čl. VIII těchto VOP.
7.8 Školení nebo Studentské školení bude zajištěno ve sjednaný termín dle uzavřené Smlouvy o zajištění.
7.9 V případě, že se Zákazník či Student z objednaného termínu Školení či Studentského školení omluví alespoň 14 kalendářních dní před jeho naplánovaným konáním, je Zákazník/Student oprávněn k výběru jiného Školení či Studentského školení, přičemž v případě, že cena nového Školení či nového Studentského školení bude vyšší než dosud uhrazená cena, uhradí Zákazník, Student rozdíl v ceně, a to na základě Faktury znějící na rozdílnou částku. Nevybere si Zákazník/Student sdělením na Emailovou adresu jiné Školení/Studentské školení do 7 kalendářních dní po svém odhlášení, bude automaticky přihlášen na další termín stejného Školení či Studentského školení.
7.10 Možnost změny termínu dle čl. 7.9 VOP má Zákazník či Student také v případě, pokud bude Školení či Studentské školení zrušeno z důvodu na straně třetí osoby (lektora), přičemž primárně budou Zákazníci či Studenti přihlášení na zrušený termín přehlášeni na stejné Školení či Studentské školení v jiném termínu, nesdělí-li Zákazník či Student nejpozději do 7 kalendářních dní od sdělení zrušení výběr jiného Školení či Studentského školení. V případě, že další termín Školení či Studentského školení již nebude probíhat a ani nedojde ze strany Zákazníka či Studenta k výběru jiného Školení či Studentského školení, je JPS oprávněna odstoupit od Smlouvy o zajištění.
7.11 V případě, že se Zákazník či Student z objednaného Školení/Studentského školení odhlásí ve lhůtě kratší než 14 kalendářních dní před konáním termínu, je oprávněn Zákazník či Student využít změny termínu dle čl. 7.9 VOP pouze v případě, že jeho neúčast bude způsobena zásahem vyšší moci, přičemž za vyšší moc se v daném případě považuje také nemoc Zákazníka či Studenta. V jiném případě není JPS oprávněna vracet již uhrazenou odměnu na základě Smlouvy o zajištění, pokud uvolněné místo nebude JPS schopna obsadit jiným uchazečem.
7.12 V případě, že se Zákazník či Student nedostaví na Školení nebo Studentské školení, které měl objednané prezenční formou, není JPS povinna vracet již uhrazenou odměnu na základě Smlouvy o zajištění.
7.13 Zákazník či Student souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi/Studentovi při a v souvislosti s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí Zákazník či Student sám.

VIII. Vyšší moc
8.1 JPS ani Zákazník/Student nejsou povinni nést odpovědnost za nesplnění svých závazků ze Smluv a z těchto VOP z důvodu vyšší moci, přičemž pro účely těchto VOP se za vyšší moc považují nepředvídatelné události vzniklé po uzavření Smlouvy, které nemohla ani jedna strana předpokládat či předvídat a které jsou mimo možnosti jejich ovlivnění (např. válka, stávka, výluka, epidemie, teroristické útoky, přírodní pohromy, vládní omezení či nedostatek surovin).
8.2 V případě, že se strana dovolává vyšší moci, je povinna o tomto informovat druhou smluvní stranu a prokázat existenci vyšší moci, přičemž součástí oznámení bude i předpoklad jejího zániku. Současně se tato strana zavazuje vyvinout maximální součinnost, aby následky vyšší moci měly co nejmenší dopady na plnění, k němuž je vůči druhé straně zavázána.

IX. Platební podmínky
9.1 Ceny uvedené na webové stránce jsou platné v okamžiku uzavření Smlouvy. Příslušná cena u Kupní smlouvy a Smlouvy o dílo bude navýšena o dopravné.
9.2 Veškeré ceny vyplývající z jakékoliv Smlouvy jsou splatné na základě Faktury.
9.3 Cenu za Školení či Studentské školení lze uhradit pouze bezhotovostním způsobem na Bankovní účet. Cenu stanovenou na základě Kupní smlouvy a Smlouvy o dílo je Zákazník oprávněn uhradit některým z následujících způsobů, který vybere v rámci objednávky:
a) v hotovosti na dobírku v místě určeném Zákazníkovi nebo bezprostředně po provedeném Technickém servisu;
b) bezhotovostním způsobem na vybraný Bankovní účet.
9.4 Splatnost Faktury je vždy uvedena na Faktuře, a to s ohledem na skutečnost, pro které plnění je Faktura vystavena. Není-li určena splatnost na Faktuře pro jednotlivý případ, platí následující doby splatnosti:
a) na Stomatologickou techniku a Stomatologický sortiment v délce 14 kalendářních dní ode dne vystavení Faktury JPS, přičemž JPS je oprávněna vystavit Fakturu nejdříve ke dni předpokládaného převzetí Stomatologické techniky/Stomatologického sortimentu Zákazníkem;
b) na Technický servis v délce 14 kalendářních dní ode dne vystavení Faktury ze strany JPS, přičemž JPS je oprávněna vystavit Fakturu nejdříve ke dni provedení Technického servisu;
c) na Školení nebo Studentské školení v délce 7 kalendářních dní ode dne vystavení Faktury, přičemž JPS je oprávněna vystavit Fakturu nejdříve ke dni uzavření Smlouvy o zajištění.
9.5 V případě, že Faktura nebude mít veškeré náležitosti daňového dokladu požadované příslušným právním předpisem nebo bude obsahovat formální chyby, je Zákazník/Student oprávněn tuto Fakturu odmítnout a požadovat po JPS vystavení nového znění.
9.6 Způsob doručení jednotlivých Faktur Zákazníkovi/Studentovi dle právního titulu:
a) Fakturu, jejímž předmětem je Kupní smlouva, doručuje JPS Zákazníkovi společně s dodáním Stomatologické techniky nebo Stomatologického sortimentu jako součást balení;
b) Fakturu, jejímž předmětem je Smlouva o dílo, doručuje JPS Zákazníkovi elektronickým způsobem na základě vystaveného protokolu Technického servisu;
c) Fakturu, jejímž předmětem je Smlouva o zajištění, doručuje JPS Zákazníkovi či Studentovi elektronickým způsobem jako součást potvrzovacího emailu o registraci a uzavření Smlouvy o zajištění.

X. Odpovědnost za vady
10.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkající se odpovědnosti JPS za vady včetně záruky za jakost Stomatologické techniky a Stomatologického sortimentu se řídí těmito VOP, občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy a záručními podmínkami výrobce dle jednotlivé Stomatologické techniky a Stomatologického sortimentu.
10.2 JPS odpovídá Zákazníkovi za to, že Stomatologická technika či Stomatologický sortiment nemá při odevzdání vady. Stejně tak odpovídá Zákazníkovi za to, že Technický servis byl proveden bez vad. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou JPS způsobila porušením své povinnosti.
10.3 Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má Stomatologická technika a Stomatologický sortiment při přechodu nebezpečí škody na Zákazníka, byť se projeví až později. JPS má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.
10.4 Zákazník uplatňuje veškerá práva z odpovědnosti za vadu přímo u JPS, a to formou zaslání Reklamačního oznámení. Zákazník je oprávněn před zasláním Reklamačního oznámení využít kontaktní linky zřízené ze strany JPS v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Tato kontaktní linka slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky a závady v jakosti Stomatologické techniky či Stomatologického sortimentu. V případě podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek Stomatologické techniky, JPS ohlásí toto podezření též Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.
10.5 JPS je povinna na Reklamační oznámení reagovat nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dní ode dne jejího doručení a písemně sdělit Zákazníkovi posouzení vytýkaných vad včetně informací o možnostech uplatnění práv z vadného plnění a případný časový odhad zvolených možností (dále jen „Posouzení“). Pokud JPS uplatnění vady neakceptuje, je povinna o tomto Zákazníka informovat a své rozhodnutí odůvodnit. V případě, že se jedná o vadu na Stomatologické technice či Stomatologickém sortimentu, kterou JPS není oprávněna sama posoudit, neboť výrobce má vymíněno sám posuzovat veškeré vzniklé vady, je JPS povinna ve výše uvedené lhůtě o tom Zákazníka informovat a sdělit mu, že Reklamační oznámení bylo ze strany JPS předáno výrobci k posouzení. V takovém případě není JPS schopna zaručit Zákazníkovi termín vyřízení Reklamačního oznámení ze strany výrobce.
10.6 Zákazník je povinen ve lhůtě 5 kalendářních dní na Posouzení reagovat a sdělit JPS jaké právo z vadného plnění uvedené v čl. 10.8 těchto VOP, jedná-li se o podstatné porušení, či v čl. 10.9 VOP jedná-li se o nepodstatné porušení, a to formou emailové komunikace na Emailovou adresu. V případě, že se jednalo o vadné plnění dle čl. 10.8 VOP a Zákazník své právo nezvolil včas, je oprávněn požadovat pouze některé z práv uvedených v čl. 10.9 VOP. Vybrané právo z vadného plnění JPS Zákazníkovi potvrdí, přičemž součástí daného potvrzení budou i bližší informace k vybranému právu z vadného plnění (např. v případě přiměřené slevy bude sdělena výše slevy; v případě odstranění vady dodáním nové věci či opravou, bude dohodnut termín a způsob předání poškozené Stomatologické techniky, Stomatologického sortimentu či maximální délka opravy). Na základě akceptace daného potvrzení ze strany Zákazníka formou emailové komunikace, započne JPS jednat. V případě, že není možné požadované právo z vadného plnění vybrané Zákazníkem uskutečnit, JPS kontaktuje Zákazníka za účelem navržení jiného řešení. Zákazník je povinen jedno z navržených řešení přijmout, jedná-li se o vadu, jejíž odstranění není v možnostech JPS. V případě, že Zákazník nevybere právo z vadného plnění či nereaguje v uvedené lhůtě, zašle mu JPS Posouzení znovu s tím, že pokud Zákazník nebude reagovat ani v dodatečné lhůtě 3 kalendářních dní, není Zákazník oprávněn následně od Kupní smlouvy či Smlouvy o dílo odstoupit a JPS je oprávněna odstranit vadu dle svého uvážení, zejména dodáním nové věci nebo opravou.
10.7 Zákazník bere na vědomí, že jednou vybrané a JPS elektronicky sdělené právo z vadného plnění lze změnit pouze se souhlasem JPS.
10.8 Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy nebo Smlouvy o dílo, má Zákazník právo ve smyslu ustanovení § 2106 občanského zákoníku
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z ceny, nebo
d) na odstoupení od Kupní smlouvy nebo Smlouvy o dílo.
10.9 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy nebo Smlouvy o dílo, má Zákazník právo ve smyslu ustanovení § 2107 občanského zákoníku na odstranění vady opravou, anebo na přiměřenou slevu z ceny.
10.10 Zákazník nemá právo požadovat po JPS náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vad.

XI. Záruka
11.1 JPS Zákazníkovi poskytuje záruku na jakost Stomatologické techniky, tj. že Stomatologická technika bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zanechá obvyklé vlastnosti, dle záručních podmínek konkrétního výrobce. Délka záruční doby je uvedena vždy na obalu příslušné Stomatologické techniky.
11.2 Záruku na Technický servis poskytuje JPS v délce 24 měsíců od poskytnutí Technického servisu pouze v případě, že po provedeném Technickém servisu nedošlo k zásahu (tj. opravě, úpravě) do servisované části Stomatologické techniky osobou odlišnou od JPS.
11.3 Specifické podmínky záruky týkající se Stomatologické techniky dle konkrétních výrobců jsou stanoveny v dokumentu s názvem „Záruční podmínky“. Zákazník je oprávněn v rámci uzavírané Kupní smlouvy objednat rozšíření záruky blíže určené v dokumentu „Záruční podmínky“.
11.4 Práva ze záruky uplatňuje Zákazník v rámci Reklamačního formuláře, kde zaškrtne kolonku „Záruka“ s uvedením, zda požaduje opravu spočívající v poskytnutí bezplatného Technického servisu nebo bezplatnou výměnu. V případě, že se záruka týká pouze určitého komponentu v rámci Stomatologické techniky, je JPS oprávněna k výměně či opravě pouze daného komponentu.
11.5 Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé v důsledku neprovádění pravidelné údržby nebo závady vzniklé nesprávným použitím nebo použitím k jiným účelům, než ke kterým je Stomatologická technika určena;
b) opravu nebo výměnu křehkých dílů a dílů podléhajících opotřebení,
c) vady vzniklé v důsledku úmyslné či nedbalostní lidské činnosti;
d) obvyklé opotřebení nebo vzhled Stomatologické techniky, které nemají vliv na funkci a bezpečnost při používání;
e) na komponenty, které mají charakter spotřebního materiálu;
f) poškození způsobené pádem;
g) poškození způsobené působením mimořádných chemických nebo elektrických vlivů;
h) poškození způsobených nevhodným čištěním, dezinfekcí nebo sterilizací nebo ošetřením způsoby, které nejsou výslovně uvedeny v návodu k obsluze a údržbě;
i) běžné opotřebení plastových nebo gumových dílů;
j) obvyklou ztrátu jasu LCD displejů v čase;
k) vadné pixely LCD displejů v rozsahu stanoveném výrobcem;
l) ztrátu dat a / nebo programů (pořizování aktualizovaných záložních kopií dat a programů je odpovědností uživatele).

11.6 Zákazník nemá právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva ze záruky.
11.7 V případě, že JPS neuzná, že se jedná o vady, na něž se vztahuje záruka, písemně o tomto informuje Zákazníka. Bude-li se na uvedenou vadu Stomatologické techniky či Technického servisu uplatňovat záruka, JPS tuto skutečnost potvrdí Zákazníkovi společně s tím, zda akceptuje Zákazníkem vybraný způsob nápravy vady. Pokud s navrženým způsobem JPS nesouhlasí nebo jej není schopna s ohledem na aktuální stav Zákazníkovi poskytnout, je povinna o tomto Zákazníka informovat a navrhnout mu jiný způsob řešení, přičemž toto musí být Zákazníkem písemně potvrzeno.
11.8 O provedení výměny příslušené části Stomatologické techniky či opravě v rámci záruky (tj. provedení bezplatného Technického servisu), bude ze strany JPS vyhotoven protokol, v němž bude uvedena zejména identifikace Zákazníka, popis závady uváděné Zákazníkem, posouzení a vyhodnocení popsané závady a popis její nápravy (tj. výměna či oprava v rámci bezplatného Technického servisu), datum a podpis osoby oprávněné k tomuto jednání.
11.9 Zákazník je povinen si opravenou či servisovanou Stomatologickou techniku či provedený Technický servis v rámci záruky prohlédnout bez zbytečného odkladu a námitky uplatnit nejpozději do 3 pracovních dnů.

XII. Odstoupení od Smlouvy
12.1 JPS je oprávněna odstoupit od Smlouvy v následujících případech:
a) Zákazník je v prodlení s úhradou Faktury po dobu delší než 14 dní;
b) JPS má důvodné podezření, že Zákazník bude Stomatologickou techniku převádět do třetích zemí;
c) jedná-li se o zjevnou chybu v ceně Stomatologické techniky, Stomatologického sortimentu, Školení, Studentského školení nebo Technického servisu (tj. o cenu zjevně jinou, než je cena pro tento typ/druh plnění obvyklá), ledaže bude u daného zcela jasně uvedeno, že se jedná o „slevu“, „výprodej“ nebo jiné označení obdobného významu. O zjevnou chybu v ceně se bude jednat v případě chybějící jedné či více cifer, sleva přesahuje 50 %, aniž by tato sleva byla speciálně marketingově komunikována (např. v newsletteru) a jiné zjevné chyby v psaní; v případě pochybností, zda je nabízená položka skutečně zlevněna či jde o zjevnou chybu je Zákazník/Student povinen ověřit si předem výši kupní ceny u JPS. Pokud tato situace nastane, JPS bude bez zbytečného odkladu kontaktovat Zákazníka/Studenta za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Zákazník/Student zaplatil již část nebo celou cenu Stomatologické techniky, Stomatologický sortiment, Školení, Studentské školení nebo Technického servisu, bude mu zaplacená kupní cena vrácena stejným způsobem, jakým byla uhrazena, nebude-li Zákazník/Student souhlasit s doplatek.
12.2 Zákazník/Student je oprávněn od uzavřené Smlouvy odstoupit, pokud JPS nedodá Stomatologickou techniku či Stomatologický sortiment, nezajistí Školení/Studentské školení nebo neprovede Technický servis ani v dodatečné lhůtě, kterou si JPS sama určí na základě výzvy Zákazníka/Studenta. Zákazník není oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech:
a) Stomatologická technika byla upravena dle přání Zákazníka nebo jeho pověřenou osobou,
b) Stomatologická technika nebo Stomatologický sortiment podléhá rychlé zkáze, jakož i taková technika, která byla nevratně smísena s jinou;
c) Stomatologická technika či Stomatologický sortiment byly v uzavřeném obalu a pro účely dodržení hygienických předpisů není možné je vrátit zpět;
d) u doručeného Softwaru již byla aktivována licence.
12.3 V případě odstoupení je JPS oprávněna požadovat vrácení plnění, které bylo již Zákazníkovi na základě Smlouvy poskytnuto, zejména je JPS oprávněna kdykoliv odebrat veškerou Stomatologickou techniku a po Zákazníkovi požadovat úhradu ceny nebo její části za již poskytnuté plnění, došlo-li k jeho faktickému spotřebování nebo použití a dopravné. Obdobně v případě odstoupení od Kupní smlouvy, jejímž předmětem je Stomatologický sortiment.
12.4 V případě odstoupení vrátí JPS již uhrazené finanční prostředky na bankovní účet Zákazníka/Studenta, z něhož byly hrazeny.

XIII. Doručování
13.1 Vzájemná komunikace a právní jednání ve věci Smlouvy mohou být činěna v písemné i elektronické podobě, není-li v rámci těchto VOP uvedeno jinak (například případ odstoupení). V případě využití elektronické komunikace platí, že právní jednání je doručeno jeho aktivním stvrzením druhou stranou.

XIV. Další ustanovení
14.1 Uzavřením Smlouvy akceptuje Zákazník/Student veškerá ustanovení těchto VOP ve znění platném a účinném v den uzavření Smlouvy. Uzavřením Smlouvy Zákazník/Student akceptuje cenu plnění ve výši uvedené k okamžiku uzavření Smlouvy včetně dopravného, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
14.2 Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že veškerá zobrazení položek na webové stránce jsou ilustrační a nemusí zcela odpovídat reálnému pojetí, přestože se JPS snaží, aby podobnost byla v maximální míře. Veškerá zobrazení položek jsou chráněna autorskými právy výrobců a byla užita s jejich souhlasem. Stejně tak byly veškeré fotografie fyzických osob, zejména v sekci Školení či Studentské školení, zveřejněna s jejich výslovným souhlasem.
14.3 Zákazník uzavřením Smlouvy prohlašuje a zavazuje se, že veškerou Stomatologickou techniku pořizuje v rámci své podnikatelské činnosti a nebude ji dále prodávat do třetích zemí, a to ani v rámci Evropské unie. V případě, že se toto prohlášení Zákazníka ukáže být nepravdivým či zavádějícím, zavazuje se Zákazník nahradit JPS v plné výši veškeré výdaje, náklady a újmu, které JPS v této souvislosti vzniknou, a to včetně případných sankcí uložených JPS příslušnými dozorovými orgány, vzniklé nemajetkové újmy a náklady vynaložené na související právní či jiné odborné poradenství a posudky včetně soudních sporů.
14.4 JPS za účelem plnění uzavřené Smlouvy zpracovává osobní údaje Zákazníka/Studenta v souladu se zásadami podrobně popsanými v dokumentu s názvem „OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ“, který je dostupný na webových stránkách.
14.5 Veškeré uzavřené Smlouvy budou registrovanému Zákazníkovi zaznamenány v Účtu. Nemá-li Zákazník Učet, jsou veškeré uzavřené Smlouvy uloženy u JPS, kdy JPS Zákazníkovi na základě jeho žádosti poskytne informace o uzavřené Smlouvě. Veškeré Smlouvy se uzavírají v českém jazyce, není-li mezi stranami dohodnuto jinak.
14.6 Vyřizování stížností Studenta jako spotřebitele zajišťuje JPS prostřednictvím elektronické adresy objednavky@jps.cz. JPS je povinna po obdržení stížnosti vyrozumět Studenta o vyřízení stížnosti, a to formou emailové komunikace.
14.7 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy o zajištění je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi JPS a Studentem ze Smlouvy o zajištění.
14.8 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů online a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

XV. Etický kodex
15.1 JPS v rámci svého podnikání dodržuje etický kodex zachycující podporu a dodržování etických a morálních hodnot, a to nejen vůči svým zaměstnancům a spolupracujícím osobám v obdobném postavení, ale také vůči svým obchodním partnerům či Zákazníkům.
15.2 Znění etického kodexu je zpřístupněno na webové stránce s názvem „Etický kodex“.

XVI. Závěrečná ustanovení
16.1 Znění VOP může JPS měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Změna VOP bude Zákazníkovi/Studentovi oznámena prostřednictvím zveřejnění nového znění VOP s uvedení data účinnosti, a to na webové stránce.
16.2 V případě, že je předmětem plnění je opětovné plnění, může JPS znění VOP měnit či doplňovat, přičemž o této změně informuje Zákazníka alespoň 14 dní před navrhovaným datem účinnosti, a to na webové stránce a doručením oznámení na emailovou adresu Zákazníka. Pokud Zákazník písemně neodmítne navrhovanou změnu VOP nejpozději do okamžiku účinnosti nového znění VOP, platí, že navrhovanou změnu přijal. Pokud navrhovanou změnu v době před účinností nového znění VOP odmítne, je Zákazník oprávněn Smlouvu vypovědět s účinností ke dni účinnosti změny VOP. Výpověď musí být doručena JPS přede dnem účinnosti změny VOP.
16.3 Bude-li některé ustanovení těchto VOP nebo jeho kterákoliv část shledáno neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nemá taková skutečnost žádný vliv na platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení VOP. V takovém případě se na právní vztahy, na něž dopadalo nebo mělo dopadat takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení VOP, použijí ta ustanovení příslušných právních předpisů, která nejvýstižněji odpovídají úmyslu smluvních stran vyplývajícímu z takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení VOP.
16.4 Zvláštní smluvní písemná ujednání mezi JPS a Zákazníky/Studenty mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
16.5 Tyto VOP jsou účinné od 24.10.2022 a nahrazují účinnost předchozích VOP. Jsou k dispozici v Provozovně nebo elektronicky na webové stránce.
16.6 Veškerý obsah umístěný na webové stránce podléhá autorskoprávní ochraně a jeho kopírování, rozmnožování, šíření či sdílení bez výslovného souhlasu JPS je výslovně zakázáno.

V Praze dne 24.10.2022

JPS s.r.o.