Dezinfekce Dürr Dental

Orotol® plus Dezinfekce odsávacích zařízení

video

Orotol® plus je vysoce účinný koncentrát pro současnou dezinfekci, dezodoraci, čištění a péči o stomatologická odsávací zařízení a plivátka a je vhodný pro všechny separátory amalgámu. Vybrané dezinfekční a čisticí složky dosahují intenzivní péče, a přitom jsou šetrné k materiálům a životnímu prostředí a nepění.

 

Složení: 100 g Orotol® plus obsahuje: 8,8 g dimethyl-dioktylammoniumchloridu 50 %, 1,2 g benzyl-dimethyl-dodecyl-ammoniumchloridu 50 %, 5 – 15 g alkalické čisticí složky, < 5 g komplexotvorné látky, speciální látky zabraňující pěnění, pomocné látky.

Spektrum účinků: baktericidní přípravek, tuberkulocidní přípravek, fungicid, omezeně účinný i virucidní (obalené viry, např. vakcinační viry, vč. HBV, HCV, HIV a také neobalené viry, jako adenoviry, noroviry). Seznam VAH. Testováno podle norem EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

Použití: Orotol® plus se používá v 2 % koncentraci. Příklad ředění: 20 ml Orotol® plus (odpovídá měrce v uzávěru) doplňte studenou vodou do 1 litru a za použití OroCup odsajte. Doba působeni je v souladu s VAH 5 minut, pro bakterie vč. Tbc 60 minut (viz tabulka v DE). Doporučujeme odsávací zařízení dezinfikovat a čistit přípravkem Orotol® plus v závislosti na provozu jedenkrát až dvakrát týdně – před polední pauzou a po ukončení ošetření; při jednorázovém použití pak výhradně večer po ukončení provozu. Plivátko event. ještě vydezinfikujte a vyčistěte dodatečně přípravkem Orotol® plus. Další pokyny viz také informace o produktu na internetu.

Pokyny: Po chirurgických zákrocích nárazově sáním ropláchněte sklenicí studené vody. Neaplikujte do sacího zařízení ani plivátka žádné pěnicí látky.

Nebezpečí. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Noste ochranné rukavice a ochranu očí/ obličejový štít. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

CE 0124

více

MD 555 cleaner Speciální čisticí prostředek pro odsávací zařízení

video

MD 555 cleaner je nepěnící speciální čisticí prostředek pro odsávací zařízení používaná ve stomatologické praxi vč. jejich odtokového potrubí. Použití MD 555 cleaner je doporučeno u problematických vod z vodovodu (např. vysoká tvrdost vody, těžko rozpustné soli ap.), stejně jako u kanalizačních potrubí s nevhodným odtokem. Další použití čističe MD 555 cleaner je zejména při použití speciálních stomatologických přístrojů, jako například u pískovacích přístrojů a jimi používaných profylaktických práškových materiálů. Pravidelné používání čisticího prostředku MD 555 cleaner zabraňuje vzniku usazenin v sacím zařízení. Nedochází k ucpávání sacího zařízení při používání obtížně rozpustných přípravků používaných v rámci prevence, např. prášků nebo perličkových přípravků, zejména na bázi uhličitanu vápenatého. Již vzniklé usazeniny se rozpustí. Vzhledem ke svým speciálním účinným a pomocným látkám je čistič MD 555 cleaner vhodný zejména pro odlučovače amalgámu. Kromě toho má čistič MD 555 cleaner univerzální použití všude tam, kde se musí odstraňovat usazeniny vodního kamene z povrchů (např. dlaždice, dřezy).

 

Složení: MD 555 cleaner obsahuje organické kyseliny (15 – 30 %), kyselinu fosforečnou (15 – 30 %), nepěnivé tensidy (< 5 %) a pomocné látky ve vodném roztoku.

Použití: Čistič MD 555 cleaner aplikovat pravidelně v případě výskytu tvrdé vody nebo zatížení profylaktickými práškovacími materiály jako 5% roztok jednou až dvakrát týdně, např. během polední přestávky. Při vysokém zatížení aplikovat denně. Nejkratší doba působení je 30 minut a podle potřeby se může prodloužit. K 50 ml čističe MD 555 cleaner doplňte vodou na 1 l a pomocí OroCup odsajte. Do plivátka aplikujte rovněž 250 ml roztoku. Po uplynutí doby působení vyčištěné zařízení propláchněte minimálně 1 l vody. Čistič MD 555 cleaner se v problematických případech, např. při sanaci biofilmy silně zatížených odsávacích systémů používá v 10% koncentraci (100 ml MD 555 cleaner doplnit vodou na 1 l) jednou až pětkrát týdně, střídavě s účinnými dezinfekčními prostředky Orotol® plus nebo Orotol® ultra. Optimálního účinku se dosáhne po 1–2 hodinách působení. Do plivátka nalít rovněž 250 ml roztoku. Upozornění: Odsávací zařízení se musí po použití a mezi jednotlivými použitími prostředku Orotol® plus nebo Orotol® ultra vypláchnout dostatečným množstvím vody. Je třeba dávat pozor, aby se jednotlivé cykly čištění a dezinfekce neprováděly bezprostředně po sobě. MD 555 cleaner není vhodný k použití na hliníkové nebo jiné povrchy citlivé vůči působení kyselin. Roztok MD 555 cleaner nenechávejte působit přes noc.

Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Noste ochranné rukavice a ochranu očí/obličejový štít. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

 

více

MD 550 Čistič umyvadel na vyplachování úst

video

MD 550 je speciální přípravek, který je určen pro čištění a péči o umyvadla na vyplachování úst, který se může použít přímo bez další úpravy v zubolékařských zařízeních ale i pro čištění umyvadel, WC, obkladaček apod. Přípravek MD 550 odstraňuje zbytky vápna, krve, barvicích tabletek, materiálů pro obtisky atd.

 

Složení: 100 g přípravku MD 550 obsahuje 40 g ethanolu, < 1 g tensidu, < 5 g organických kyselin, pomocné látky, benzylsalicylát, voda.

Spektrum účinků: baktericidní přípravek, levurocidní. Testováno podle norem EN 13727, EN 13624.

Použití: Přípravek MD 550 se používá neředěný. Bezpečnostní uzávěr otevřete stiskem hladkých ploch a jeho pootočením. Nalijte několik kapek přípravku MD 550 do umyvadla na vyplachování úst a rozetřete je rovnoměrným tlakem pomocí houby nebo kartáče. Přípravek MD 550 nechte krátce působit a podle potřeby spláchněte vodou. Přípravek MD 550 se však musí bezpodmínečně použít večer před provedením desinfekce odsávacího zařízení.

Upozornění: Teplota vzplanutí 23 °C. Dávejte pozor při zacházení s materiály citlivými na působení alkoholu (např. akrylové sklo). Pro čištění misek na cement nepoužívejte žádné pěnivé dezinfikující látky nebo abrazivní čisticí prostředky.

Varování. Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice a ochranu očí/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

více

ID 212 forte Dezinfekce nástrojů

video

ID 212 forte je vysoce účinný koncentrát bez obsahu aldehydů pro současnou dezinfekci a čištění veškerého stomatologického instrumentária (zrcátka, sondy, pinzety, kleště apod.). Další oblastí využití je desinfekce a čištění rotujícího instrumentaria, např. z lehkých a barevných kovů (hliník, mosaz), citlivého na alkalické látky a alkohol, nebo některých nástrojů lepených umělými pryskyřicemi.

 

Složení: 100 g ID 212 forte obsahuje 12,5 g alkyl-benzyl-dimethyl-ammoniumchloridu, 6 g 3-aminopropyl-dodecyl-1,3-propandiaminu, 4 g alkyl-propylendiamin-guanidinium-diacetat, 5 -15 g neionické tenzidy, < 5 g komplexotvorné, pomocné látky, benzylsalicylát, butylfenylmethylpropional, linalol.

Spektrum účinků: baktericidní přípravek, tuberkulocidní přípravek, levurocidní, omezeně účinný i virucidní (zapouzdřené viry, jako vacciniaviry, včetně HBV, HCV a HIV1), a také nezapouzdřené viry, jako adenoviry, noroviry). Seznam VAH. Testováno podle norem EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562, EN 14476. 1) Podle doporučení Institutu Roberta Kocha (Spolkový zdravotní věstník. č. 47, str. 62 – 66, 2004).

Použití: ID 212 forte se používá jako 2 % roztok (20 ml ID 212 forte doplnit vodou do 1 litru) při době působení podľa VAH 5 minut, pro bakterie vč. Tbc 2 % a 60 minut (pozri tabuľku v DE). ID 212 forte je vhodný i pro použití v ultrazvukovém přístroji. Doporučujeme aplikovat až 2 % roztok po dobu 1 minúta, pro bakterie vč. Tbc 4 % a 30 minut. Nesměšujte ID 212 forte s běžně dostupnými čisticími prostředky pro domácnost. Před použitím připravte čerstvý roztok smícháním s vlažnou vodou. Desinfikované nástroje vyjměte z lázně, opláchněte pod tekoucí vodou a příp. sterilizujte. Doba použitelnosti připraveného roztoku činí max. 7 dní. Při zvýšené kontaminaci krví, slinami apod. doporučujeme obnovovat roztok dva- až třikrát týdně. Další pokyny viz také informace o produktu na internetu.

Pokyny: Nesměšujte ID 212 forte s preparáty obsahujícími aldehydy, např. glutardialdehyd nebo glyoxal. Tyto látky v kontaktu s ID 212 forte mohou vést k červenohnědému zbarvení. Před prvním použitím ID 212 forte důkladně vyčistěte nádobu na nástroje. Dezinfekční přípravky na nástroje pění a nesmějí se dostat do odsávacího

Nebezpečí. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.Používejte ochranné rukavice a ochranu očí/obličejový štít. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Obsahuje LINALOOL. Může vyvolat alergickou reakci.

CE 0124

více

ID 212 Dezinfekce nástrojů

video

ID 212 je vysoce účinný koncentrát bez obsahu aldehydů pro současnou čištění a dezinfekci veškerého stomatologického instrumentária (zrcátka, sondy, pinzety, kleště apod.) Další oblastí využití je čištění a desinfekce rotujícího instrumentaria, např. z lehkých a barevných kovů (hliník, mosaz), citlivého na alkalické látky a aklohol, nebo některých nástrojů lepených umělými pryskyřicemi.

 

Složení: 100 g ID 212 obsahuje: 9 g alkyl-benzyl-dimethylammoniumchloridu, 0,1 g guanidinových sloučenin, neionické tenzidy, alkalické čisticí složky, komplexotvorné, benzylsalicylát a pomocné látky.

Spektrum účinků: baktericidní přípravek, tuberkulocidní přípravek1), fungicid, omezeně účinný i virucidní (obalené viry, např. vakcinační viry, vč. HBV, HCV, HIV2) a také nezapouzdřené viry jako adenoviry, jako noroviry). Seznam VAH. Testováno podle norem EN 13727, EN 13624,EN 14476, EN 14561, EN 14562. 1) Testovano v ultrazvukové přístroje. 2) Podle doporučení Institutu Roberta Kocha (Spolkový zdravotní věstník. č. 47, str. 62 – 66, 2004).

Použití: ID 212 se používá jako 2 % roztok při době působení 5 minut (viz tabulka v „DE“). Příklad ředění: 20 ml ID 212 (odpovídá měrce v uzávěru) doplňte vodou do 1 litru. ID 212 je vhodný i pro použití na ultrazvukové přístroje. Doporučujeme aplikovaž 2 % roztok po dobu 2 minut, pro bakterie vč. Tbc 2 % a 60 minut. Nesměšujte ID 212 s běžně dostupnými čisticími prostředky pro domácnost. Před použitím připravte čerstvý roztok smícháním s vlažnou vodou. Desinfikované nástroje vyjměte z lázně, opláchněte pod tekoucí vodou a příp. sterilizujte. Doba použitelnosti připraveného roztoku činí max. 7 dní. Při zvýšené kontaminaci krví, slinami apod. doporučujeme obnovovat roztok dva- až třikrát týdně. Další pokyny viz také informace o produktu na internetu.

Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Používejte ochranné rukavice a ochranu očí/ obličejový štít. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

CE 0124

více

ID 213 Dezinfekce nástrojů

video

ID 213 je vysoce účinný koncentrát bez obsahu aldehydů pro současnou čištění a deznfekci veškerého stomatologického instrumentaria (zrcátka, sondy, pinzety, kleště apod.). Další oblastí využití je čištění a desinfekce rotujícího instrumentaria, např. z lehkých a barevných kovů (hliník, mosaz), citlivého na alkalické látky a alkohol, nebo určitých nástrojů lepených umělými pryskyřicemi.

 

Složení: 100 g ID 213 obsahuje 15 g 3-aminopropyl-dodecyl1,3-propandiamin, 12,5 g alkyl-benzyl-dimethyl-ammoniumchloridu, neionické tenzidy, komplexotvorné, kumarin, citronellol, vonné látky a pomocné látky.

Spektrum účinků: baktericidní přípravek, tuberkulocidní přípravek, fungicid, virucidní (obalené viry, např. vakcinační viry, vč. HBV, HCV, HIV1) a také neobalené viry, jako adenoviry, polyomaviry SV 40, noroviry, polioviry). Seznam VAH. Testováno podle norem EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563. 1) Podle doporučení Institutu Roberta Kocha (Spolkový zdravotní věstník. č. 47, str. 62 – 66, 2004)

Použití: ID 213 se používá jako 2 % roztok při době působení 60 minut. Příklad ředění: 20 ml ID 213 (odpovídá měrce v uzávěru) doplňte vodou do 1 litru. ID 213 je vhodný i pro použití v ultrazvukovém přístroji. Doporučujeme aplikovat 2 % roztok po dobu 2 minut, pro bakterie vč. Tbc 2 % a 30 minut Nesměšujte ID 213 s běžně dostupnými čisticími prostředky pro domácnost. Před použitím připravte čerstvý roztok smícháním s vlažnou vodou. Desinfikované nástroje vyjměte z lázně, opláchněte pod tekoucí vodou a příp. sterilizujte. Doba použitelnosti připraveného roztoku činí max. 14 dní. Při zvýšené kontaminaci krví, slinami apod. doporučujeme obnovovat roztok dva- až třikrát týdně. Další pokyny viz také informace o produktu na internetu.

Upozornění: Nesměšujte ID 213 s preparáty obsahujícími aldehydy, např. glutardialdehyd nebo glyoxal. Tyto látky v kontaktu s ID 213 vedou k červenohnědému zbarvení. Před prvním použitím ID 213 důkladně vyčistěte nádobu na nástroje.

Nebezpečí. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Zdraví škodlivý při požití. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice a ochranu očí/obličejový štít. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

CE 0124

více

ID 220 Dezinfekce rotačních nástrojů

video

ID 220 je vysoce účinný hotový roztok pro samočinnou dezinfekci a čištění rotačních nástrojů (vrtáků a fréz z oceli, nerezové oceli, tvrdokovu, diamantových nástrojů, nástrojů na ošetření kořenových kanálků atd.). Roztok ID 220 je šetrný vůči materiálům díky speciálním inhibitorům koroze.

 

Složení: 100 g ID 220 obsahuje: 1-propanol 15 g, kaliumhydroxid, pomocné látky.

Spektrum účinků: baktericidní přípravek, tuberkulocidní přípravek, fungicid, virucidní (obalené viry, např. vakcinační viry, vč. HBV, HCV, HIV1) a také neobalené viry, jako adenoviry, polyomaviry SV 40, noroviry, polioviry). Seznam VAH. Testováno podle norem EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563. 1) Podle doporučení Institutu Roberta Kocha (Spolkový zdravotní věstník. č. 47, str. 62 – 66, 2004).

Použití: Po použití vložte nástroje ihned do přípravku ID 220. Doba působení ve frezátoru činí 1 minutu a v ultrazvukovém přístroji 0,5 minut, k inaktivaci virů 1 minutu. Desinfikované nástroje vyjměte z lázně, opláchněte pod tekoucí vodou, ihned osušte a event. sterilizujte. Doba použitelnosti připraveného roztoku činí max. 7 dní. Při zvýšené kontaminaci krví, slinami apod. doporučujeme obnovovat roztok dva- až třikrát týdně. Další pokyny viz také informace o produktu na internetu.

Pokyny: Materiály citlivé na zásadité nebo alkohol obsahující přípravky, jako lehké nebo barevné kovy (hliník, mosaz ap.) nebo některé nástroje lepené umělou pryskyřicí nevkládejte do přípravku ID 220. Pro takové účely se hodí ID 212, ID 212 forte nebo ID 213. V případě vrtáků a fréz z tvrdokovu, nástrojů na ošetření kořenových kanálků s rukojetí s barevným kódem, keramických brusných nástavců a elastických leštiček je nutné snášenlivost ID 220 otestovat.

Nebezpečí. Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Noste ochranné rukavice a ochranu očí/ obličejový štít. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

CE 0124

více

FD 300 top wipes Dezinfekce ploch

FD 300 top wipes jsou utěrky bez obsahu alkoholu, k okamžitému použití, k dezinfekci a čištění povrchů neinvazivní zdravotnických výrobků, jako jsou léčebná zařízení, lékařské přístroje, atd.FD 300 top wipes čistí intenzivně, mají příjemnou vůni a jsou velmi šetrné vůči materiálům. Utěrky o velikosti 175 x 250 mm.

 

Složení: FD 300 top wipes obsahují čistící roztok FD 300. 100 g roztoku účinné látky obsahuje 0,36 g 3-aminopropyl-dodecyl1,3-propándiaminu, 0,21 g didecyl-methyl-poly(oxyethyl)-amonium-propionátu, neiónové tenzidy, alkalické čistící složky, komplexotvorné látky, pomocné látky a vodu.

Spektrum účinků: FD 300 – baktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, virucidní, (obalené viry, například vakcinační viry, včetně HBV, HCV a HIV1) jakož i neobalené viry, jako adenoviry, polyomavíry SV 40, poliovíry, norovíry). Seznam VAH. Testováno podle norem EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14563, EN 13697. 1) Dle doporučení Institutu Roberta Kocha (Spolkový zdravotní věstník 47, 62-66, 2004).

Použití: Povrchy navlhčit a nechat působit 2 min. v souladu s ustanovením VAH, k inaktivaci virů 5 min. Při použití FD 300 doporučujeme pravidelně, minimálně jednou týdně, otírat ošetřený povrch a v případě potřeby ho omýt čistou vodou. Další pokyny viz také informace o produktu na internetu. Upozornění: FD 300 top wipes nejsou vhodné pro povrchy z hliníku.

Používejte ochranné rukavice. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

CE 0124

více

FD 300 Dezinfekce ploch

video

FD 300 je vysoce účinný koncentrát bez obsahu aldehydů určený k současné dezinfekci a čištění povrchů neinvazivních zdravotnických FD 300 je vysoce účinný koncentrát bez obsahu aldehydů určený k současné dezinfekci a čištění povrchů neinvazivních zdravotnických.

Složení: 100 g FD 300 obsahuje: 12 g 3-aminopropyl-dodecyl1,3-propándiamínu, 7 g didecyl-methyl-poly(oxyethyl)-amónneho propionátu a 5 až 15 g neiónových tenzidů, < 5 g komplexotvorních, < 5 g alkalických čisticích složek, pomocné látky a vodu.

Spektrum účinků: baktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, virucidní
(obalené viry včetně HBV, HCV a HIV1) jakož i neobalené
viry, jako adenoviry, polyomavíry SV 40, poliovíry, norovíry).
Seznam VAH. Testováno podle norem EN 13727, EN 13624, EN
14348, EN 14476, EN 14563, EN 1276, EN 1650, EN 13697.
1) Podle doporučení Institutu Roberta Kocha (Spolkový zdravotní věstník. č. 47, str. 62 – 66,
2004).

Použití: FD 300 se používá jako 0,5%ní nebo 1%ní roztok, který se nechává působit 60 resp. 15 minut. Při přípravě 0,5%ního roztoku odměříme 40 ml FD 300 pomocí odměrné nádobky v uzávěru (značka odpovídá 20 ml) a doplníme vodou na 8 litrů. Krátkodobou dezinfekci provádíme s 2% roztokem po dobu 5 min., 3% roztokem po dobu 2 min (viz tabulka v „DE“).FD 300 se nesmí mísit s běžně dostupnými čisticími prostředky pro domácnost. Před použitím připravte čerstvý roztok smícháním s vlažnou vodou. Pro stírací dezinfekci velkých ploch doporučujeme vhodné postupy stírání na mokro s pomocí stíracích zařízení se širokým záběrem. Povrchy lékařských přístrojů utírejte navlhčeným hadříkem. Dbejte, aby ošetřované plochy byly rovnoměrně navlhčené. Při použití FD 300 doporučujeme pravidelně, minimálně jednou týdně, otírat ošetřený povrch a v případě potřeby ho omýt čistou vodou. Další pokyny viz také informace o produktu na internetu.

Pokyny: Nesměšujte FD 300 s preparáty obsahujícími aldehydy, např. glutaraldehyd nebo glyoxal. V kontaktu s FD 300 mohou tyto látky způsobit zbarvení. Preparát FD 300 není vhodný pro hliníkové povrchy. U preparátu FD 300 byla testována materiálová kompatibilita na běžné podlahové krytině (např. PVC a linoleum s PUR®-těsněním). Pokud není povrch těsnění poškozen, lze používat FD 300 k dezinfekci a čištění podlah. Očištěné obaly dodejte k recyklaci.

Nebezpečí. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

CE 0124

více

FD 312 wet wipes Dezinfekce ploch

video

Vlhké dezinfekční ubrousky FD 312 jsou k použití připravené ubrousky, určené ke kontaktní dezinfekci a čištění podlah, vybavení ordinací apod.

 

Složení: Vlhké dezinfekční ubrousky obsahují aplikační roztok přípravku FD 312. 100 g roztoku účinné látky obsahuje 65 mg chloridu alkyl-benzyl-dimetylamonného, neiontové tenzidy, alkalické čisticí přísady, komplexotvorné činidlo a pomocné látky ve vodném roztoku.

Spektrum účinků: baktericidní, levurocidní, omezeně účinný i virucidní (zapouzdřené viry včetně HBV, HCV a HIV1)). Seznam VAH. Testováno podle norem EN 13727, EN 13624, EN 16615. 1) Podle doporučení Institutu Roberta Kocha (Spolkový zdravotní věstnik. č. 47, str. 62-66, 2004).

Aplikace: Navlhčete ošetřované plochy a nechte produkt působit 15 minut. Jeden ubrousek dostačuje pro cca 6 – 8 m2 .

Zásobník s ubrousky po odběru ubrousku vždy opět těsně uzavřete.

Upozornění: Přechovávejte v originálním obalu v chladu a suchu. Větší množství likvidujte v souladu s úředními pokyny, případně produkt odevzdejte sběrně problémového odpadu. Obaly vyhazujte do sběrných návod k recyklaci. Použitý ubrousek likvidujte přidáním k pevnému odpadu, nevhazujte do záchodových mís.

Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

CE 0124

více

FD 322 Dezinfekce s rychlým účinkem

video

FD 322 je roztok bez obsahu aldehydů, který je určen k okamžitému použití jako rychle působící dezinfekce povrchů odolných vůči alkoholu pro zdravotnické produkty (zubařská křesla, visunuté stoly, schránky na instrumenty, ochranné obaly intraorálních povlaků, rukojeti OP svítidel, atd.). FD 322 lze před další úpravou podle údajů od výrobce použít také k dezinfekci vnějších ploch zdravotnických produktů, např. turbínek, ručních a úhlových násadců.

 

Složení: 100 g přípravku FD 322 obsahuje 32 g 1-propanolu, 26 g etanolu, pomocné látky a vodu.

Spektrum účinků: baktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, omezeně účinný i virucidní (obalené viry, např. vakcinační viry, vč. HBV, HCV, HIV1), a také neobalené viry, jako adenoviry, polyomaviry SV 40, noroviry). Seznam VAH. Testováno podle norem EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 16615. 1) Podle doporučení Institutu Roberta Kocha (Spolkový zdravotní věstník. č. 47, str. 62 – 66, 2004).

Použití: Roztok FD 322 používejte nezředěný. Naneste roztok FD 322 na utěrku a potřete jím celý povrch předmětu nebo malý, těžko přístupný povrch přímo postříkejte. FD multi ubrousky /FD multi ubrousky compact napuštěné roztokem FD 322 používejte analogicky. Dezinfikované povrchy a předměty celé potřete a nechejte zaschnout. Doba působení čítá 1 minut, pro viry 0,5 – 5 minut (viz tabulka v „DE“). Další pokyny viz také informace o produktu na internetu.

Pokyny: Opatrně u materiálů citlivých na alkohol (např. akrylové sklo apod.). V případě citlivých povrchů kontrolujte snášenlivost materiálu na skrytém místě.

Varování. Hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost nebo závratě. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Noste ochranné rukavice a ochranu očí/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/ obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

CE 0124

více

FD 333 forte Dezinfekce s rychlým účinkem

video

FD 333 forte je bezaldehydový alkoholický pracovní roztok pro rychlou dezinfekci alkoholuvzdorných povrchů invazivní a neinvazivní zdravotnických výrobků a lékařského inventáře. FD 333 forte se vyznačuje velmi dobrou snášenlivostí s materiály. Dezinfikované povrchy rychle ochnou.

 

Složení: 100 g FD 333 forte obsahuje 55,5 g etanolu, 10 g 1-propanolu, 0,05 g didecyldimethylammoniumchloridu, pomocné látky a vodu.

Spektrum účinku: Baktericid1), tuberkulocid2), fungicid1), 3), virucid (obalené viry vč. HBV, HCV a HIV4), 5) ale také neobalené viry, jako např. adenoviry4), 6), polyomaviry SV 404), noroviry4), 6), polioviry4), 6)). Přihlášeno k certifikaci podle VAH (Sdružení pro aplikovanou hygienu). Zkoušeno podle směrnice DVV/RKI, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 a zkouškou na 4 pole podle VAH a EN 16615

1) Zkouška při nízké a vysoké zátěži (VAH, EN 13727, EN 13624, EN 16615).

2) Zkouška při nízké a vysoké zátěži (EN 14384).

3) Zkouška při nízké a vysoké zátěži (EN 13624, EN 16615).

4) Zkouška bez zátěže a se zátěží podle směrnice DVV/RKI.

5) Podle doporučení RKI (podle Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).

6) Zkouška při nízké a vysoké zátěži (EN 14476).

Aplikace: FD 333 forte používejte nezředěný. Naneste roztok FD 333 forte na utěrku a potřete jím celý povrch předmětu nebo malý, těžko přístupný povrch přímo postříkejte. Ubrousky FD multi wipes/ FD multi wipes compact, napuštěné roztokem FD 333, používejte analogicky. Dezinfikované povrchy a předměty zcela potřete a nechte zaschnout. Doba kontaktu je 1 minuta, pro plísně 2 minuty a pro inaktivaci virů 30 až 60 sekund (viz tabulka DE). Další pokyny viz informace o produktu na internetu.

Upozornění: Pozor u materiálů citlivých na alkohol (např. akrylátové sklo aj.). V případě citlivých povrchů zkontrolujte snášenlivost materiálu na skrytém místě. Lékařské produkty připravujte podle údajů výrobce.

Varování. Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice a ochranu očí/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

CE 0124

více

FD 333 wipes Dezinfekce s rychlým účinkem

Ubrousky FD 333 jsou určeny k rychle působící dezinfekci povrchů odolných vůči alkoholu pro zdravotnické produkty, jako jsou podpěrky hlavy a opěradla zubařských křesel, schránky na instrumenty, ochranné obaly intraorálních povlaků, rukojeti OP svítidel, turbíny a ruční i úhlové komponenty před jejich přípravou podle údajů výrobce, atd. Dezinfekční ubrousky je šetrny vůči materialům a cítit příjemně svěží.

 

Návod k použití: FD 333 wipes se vloží do dávkovací dózy podle obrazového popisu. Jednotlivé ubrousky se vytažením odtrhnou, plochy nebo předměty se jimi otřou a přípra-vek se nechá působit do zaschnutí nebo 1 minutu, k inaktivaci virů 0,5 – 60 minuty (viz tabulka v DE). Nejsou určeny k dezinfekci pokožky. Po vytažení ubrousku dózu ihned uzavřít. Další pokyny viz také informace o produktu na internetu.

Složení: FD 333 wipes obsahuje FD 333. 100 g účinného roztoku obsahuje 62 g ethanolu, 0,05 g didecyl-dimethyl-ammoniumchloridu, pomocné látky a vodu.

Spektrum účinků: FD 333 – baktericidní přípravek, tuberkulocidní přípravek, fungicid, virucidní (obalené viry, např. vakcinační viry, vč. HBV, HCV, HIV1), SARS coronaviry2) a také neobalené viry, jako adenoviry, polyomaviry SV 40, polioviry, noroviry). Seznam VAH. Testováno podle norem EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476.

1) Podle doporučení Institutu Roberta Kocha (Spolkový zdravotní věstník. č. 47, str. 62-66, 2004).

2) Zkouška na náhradním viru BCV.

Upozornění: Turbíny, ruční i úhlové komponenty před předepsanou přípravou zvenu dezinfikujte podle údajů výrobce. Opatrně u materiálů citlivých na alkohol (např. akrylové sklo apod.). V případě citlivých povrchů kontrolujte snášenlivost materiálu na skrytém místě. První pomoc: Pouze při kontaktu s okem důkladně vypláchnout oči vodou. Skladováni a doba použitelnosti: V chladnu, nádoby skladovat uzavřené. Doba použitelnosti 3 roky.

Nebezpečí. Hořlavá tuhá látka. Způsobuje vážné podráždění očí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

CE 0124

více

FD 333 Dezinfekce s rychlým účinkem

video

FD 333 je roztok bez obsahu aldehydů, který je určen k okamžitému použití jako rychle působící dezinfekce povrchů odolných vůči alkoholu pro zdravotnické produkty (zubařská křesla, visunuté stoly, schránky na instrumenty, ochranné obaly intraorálních povlaků, rukojeti OP svítidel, atd.). FD 333 lze před další úpravou podle údajů od výrobce použít také k dezinfekci vnějších ploch zdravotnických produktů, např. turbínek, ručních a úhlových násadců.FD 333 je šetrný vůči materiálům, je ekologicky nezávadný a má příjemnou vůni.

 

Složení: 100 g FD 333 obsahuje: 62 g ethanolu, 0,05 g didecyldimethyl-ammoniumchloridu, pomocné látky a vodu.

Spektrum účinků: baktericidní přípravek, tuberkulocidní přípravek, fungicid, virucidní (obalené viry, např. vakcinační viry, vč. HBV, HCV, HIV1), SARS coronaviry2) a také neobalené viry, jako adenoviry, polyomaviry SV 40, polioviry, noroviry). Seznam VAH. Testováno podle norem EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 16615.

1) Podle doporučení Institutu Roberta Kocha (Spolkový zdravotní věstník. č. 47, str. 62 – 66, 2004).

2) Zkouška na náhradním viru BCV

Použití: Roztok FD 333 používejte nezředěný. Naneste roztok FD 333 na utěrku a potřete jím celý povrch předmětu nebo malý, těžko přístupný povrch přímo postříkejte. FD multi ubrousky /FD multi ubrousky compact napuštěné roztokem FD 333 používejte analogicky. Dezinfikované povrchy a předměty celé potřete a nechejte zaschnout. Doba působení čítá 1 minutu, k inaktivaci virů 0,5 – 60 minut (viz tabulka v „DE“). Další pokyny viz také informace o produktu na internetu.

Pokyny: Tolerance materiálů vůči tomuto přípravku byla testována a potvrzena různými výrobci. Opatrně u materiálů citlivých na alkohol (např. akrylové sklo apod.). V případě citlivých povrchů kontrolujte snášenlivost materiálu na skrytém místě.

Nebezpečí. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

CE 0124

více

FD 350 Dezinfekční ubrousky

Dezinfekční ubrousky FD 350 jsou určeny k rychle působící dezinfekci povrchů odolných vůči alkoholu pro zdravotnické produkty, jako jsou podpěrky hlavy a opěradla zubařských křesel, schránky na instrumenty, ochranné obaly intraorálních povlaků, rukojeti OP svítidel, atd. FD 350 lze před další úpravou podle údajů od výrobce použít také k dezinfekci vnějších ploch zdravotnických produktů, např. turbínek, ručních a úhlových násadců. Dezinfekční ubrousky cítit příjemně svěží.

 

Návod k použití: Dezinfekční ubrousky FD 350 se vloží do dávkovací dózy podle obrazového popisu. Jednotlivé ubrousky se vytažením odtrhnou. Dezinfikované povrchy a předměty celé potřete a nechejte zaschnout. Doba působení je v souladu s VAH 15 sek. (viz tabul ka v DE). Po vytažení ubrousku dózu ihned uzavřít. Další pokyny viz také informace o produktu na internetu.

Složení: 100 g roztoku účinné látky obsahuje 32 g 1-propanolu, 26 g etanolu, pomocné látky a vodu, citral (FD 350 Lemon), limonen (FD 350 Lemon, FD 350 Flower).

Spektrum účinků: baktericidní tuberkulocidní, fungicidní, omezeně účinný i virucidní (obalené viry, např. vakcinační viry, vč. HBV, HCV, HIV1), a také neobalené viry, jako adenoviry, polyomaviry SV 40, noroviry). Seznam VAH. Testováno podle norem EN 13727, EN 13624, EN 14348 a EN 14476.

1) Podle doporučení Institutu Roberta Kocha (Spolkový zdravotní věstník. č. 47, str. 62 – 66, 2004).

Upozornění: Opatrně u materiálů citlivých na alkohol (např. akrylové sklo apod.). V případě citlivých povrchů kontrolujte snášenlivost materiálu na skrytém místě.

První pomoc: Pouze při kontaktu s okem důkladně vypláchnout oči vodou. Skladováni a doba použitelnosti: V chladnu, nádoby skladovat uzavřené. Doba použitelnosti 3 roky.

Nebezpečí. Hořlavá tuhá látka. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

CE 0124

více

FD 360 Čištení a péče o umělou kůži

FD 360 čistí a zajišťuje péči o všechny potahy sedadel vyrobené z umělé kůže a je vysoce efektivní při zachovávání hodnoty zubařských křesel a jiných povrchů z umělé kůže. FD 360 můžete nanášet speciální houbou dodávanou v soupravě pro rychlé a důkladné odstranění odolných nečistot, skvrn a odbarvených míst, která jsou například způsobena nestálými barvivy v oděvech. FD 360 intenzivně čistí a pečuje bez toho, že by zanechával jakékoliv zbytky; poskytuje hedvábný lesklý povrch.

 

Složení: FD 360 je tvořen směsí speciálních tenzidů, sloučenin křemíku a složek pro ošetřování kůže odvozených z avokádového oleje.

Použití: Používejte FD 360 neředěný. Nastříkejte FD 360 na povrchy, které se mají čistit, a poté jej okamžitě otřete látkou. Při intenzívním čištění otírejte FD 360 speciální houbou, která dosahuje ještě dokonalejšího a hlubšího čisticího účinku. Potom přebytečný FD 360 setřít suchou látkou. FD 360 používejte denně, bude-li toho zapotřebí.

Poznámky: FD 360 lze používat bez problémů na všech površích z umělé kůže. Na zakrytém povrchu je zapotřebí ověřit snášenlivost materiálu pro jiné kožené povrchy. Na kůži se nemají používat speciální houby.

CE 0124

více

FD 366 sensitive Dezinfekce citlivých povrchů

FD 366 sensitive je roztok bez obsahu aldehydů, který je určen k okamžitému použití jako rychle působící dezinfekce a také k čištění citlivých povrchů, například umělých hmot a umělohmotných potahů léčebných zařízení, akrylátového skla, krytů přístroje, nádobek k mísení (také vakuových míchaček), odkládacích ploch hadic, kelímků k vyplachování úst, ovládacích panelů léčebných zařízení nebo vyvolávacích přístrojů rentgenů, atd. FD 366 sensitive lze před další úpravou podle údajů od výrobce použít také k dezinfekci vnějších ploch zdravotnických produktů, např. turbínek, ručních a úhlových násadců. FD 366 sensitive osychá velmi rychle.

 

Složení: 100 g roztoku FD 366 sensitive obsahuje 17 g 1-propanolu, 0,25 g alkyl-benzyl-dimethyl-amonium-chloridu 50 %, pomocné látky a vodu.

Spektrum účinků: baktericidní, tuberkulocidní, levurocidní, částečně virucidní, (obalené viry, například vakcinační viry, včetně HBV, HCV a HIV1) a také neobalené viry, jako noroviry). Přihlášeno k certifikaci podle VAH. Testováno podle norem EN 14348, EN 14476, EN 16615.

1) Dle doporučení Institutu Roberta Kocha (Spolkový zdravotní věstník. 47, 62- 66, 2004).

Použití: Roztok FD 366 sensitive používejte nezředěný. Naneste roztok FD 366 sensitive na utěrku a potřete jím celý povrch předmětu nebo malý, těžko přístupný povrch přímo postříkejte. FD multi ubrousky/FD multi ubrousky compact napuštěné roztokem FD 366 sensitive používejte analogicky. Dezinfikované povrchy a předměty celé potřete a nechejte zaschnout. Doba působení je v souladu s VAH 1 minuta (viz tabulka v „DE“). Další pokyny viz také informace o produktu na internetu.

Upozornění: Bod vzplanutí 33 °C. Maximální výtěžnost 50 ml/ m². Opatrně u materiálů citlivých na alkohol (např. akrylové sklo apod.). V případě citlivých povrchů kontrolujte snášenlivost materiálu na skrytém místě.

Varování. Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Noste Varování. Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Noste

CE 0124

více

HD 410 Dezinfekce rukou

video

HD 410 je přípravek s obsahem alkoholu určený ke vtírání do pokožky rukou pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci. HD 410 obsahuje látky, které pokožku ošetřují a zpětně promašťují.

 

Složení: 100 g roztoku obsahuje 47 g 2-propanol, 26 g 1-propanol.

Spektrum účinků: baktericidní, tuberkulocidní, levurocidní, částečně virucidní (obalené viry, včetně HBV, HCV a HIV1) také neobalené viry, jako, rotaviry, adenoviry, polyomaviry SV 40, noroviry). Seznam VAH. Testováno podle norem EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476.

1) Podle doporučení Institutu Roberta Kocha (Spolkový zdravotní věstník. č. 47, str. 62 – 66, 2004).

Použití: Pro hygienickou dezinfekci rukou vetřete přípravek HD 410 na celou plochu a nechte působit po dobu 15 sekund. Pro chirurgickou dezinfekci rukou vetřete přípravek HD 410 na celou plochu a nechte působit po dobu 1,5 minuty tak, aby ruce byly stále vlhké (viz tabulka “DE”). Další pokyny viz také informace o produktu na internetu.

Pokyny: Pouze k zevnímu užití. Nevhodné k dezinfekci sliznic a k použití na poraněnou pokožku. Očištěné obaly dodejte k recyklaci. Skladování a doba použitelnosti: Skladovat v chladnu, ne pod 5 °C, neukládat v blízkosti ohnĕ.

Doba použitelnosti: 4 roky. Očištěné obaly dodejte k recyklaci.

Nebezpečí. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady

 

CE 0124

více

HD 435 Mycí emulze

HD 435 je jemný tekutý krém bez alkálií a mýdel. Speciální ztučňující přísady chrání a ošetřují kůži. Uchovávají její vlhkost. Hodnota pH HD 435 je přizpůsobena kůži, což stabilisuje přirozený povlak chránící kůži proti kyselinám.

■ Obsahuje alantoin a má přírodní svěžest éterických olejů.

Asi 2 ml HD 435 se zpění trochou vody a nakonec důkladně opláchnou. HD 435 slouží k mytí rukou při používání alkoholických vtíracích přípravků, při citlivosti na mýdla a alkálie, k častému čistění rukou, sprchování a koupeli.

Obsažené látky: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Ceteareth-60 Myristyl Glycol, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Parfum, Cocamidopropyl Betaine, Disodium EDTA, Allantoin, Lactic Acid, C.I.61570, C.I.19140.

více

MD 520 Desinfekce na otisky

video

MD 520 je vysoce účinný roztok bez obsahu formaldehydů určený pro současnou desinfekci a čištění kontaminovaných otisků (algináty, silikony, polyetherová pryž, poly-sulfidy, hydrokoloidy) a otiskových lžic v přístroji Hygojet. Roztok MD 520 je vhodný i pro desinfekci a čištění ponořením do desinfekčního boxu.

 

Složení: 100 g MD 520 obsahuje 0,5 g glutardialdehydu, 0,25 g alkyl-benzyl-dimethyl-ammoniumchloridu, < 5 g neionické tenzidy, komplexotvorné a pomocné látky.

Spektrum účinků: baktericidní přípravek, tuberkulocidní přípravek, levurocidní, virucidní (zapouzdřené viry, jako vacciniaviry,včetně HBV, HCV a HIV1), a také nezapouzdřené viry, jako adenoviry, polioviry, noroviry). Seznam VAH. Testováno podle norem EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14563, EN 14476.

1) Podle doporučení Institutu Roberta Kocha (Spolkový zdravotní věstník. č. 47, str. 62 – 66, 2004).

Použití: MD 520 se používá neředěný. Pro používání v přístroji Hygojet opláchnout vodou maximálně šest otisků za pracovní den – postupně po 10 sekundách (každá strana 5 sekund). Poté každý otisk postříkat stejnoměrně na obou stranách přípravkem MD 520 a odložit do zařízení. Doba působení je 10 minut (pozri tabuľku v DE). Co nejpřesněji dodržujte návod přístroje. Pro desinfekci ponořením a čištění se otisky atd. vloží do upínacího zařízení desinfekční nádoby (max. 2) nebo do desinfekčního boxu (max. 6). Potřebná doba působení je pouhých 5 minut (pozri tabuľku v DE). Roztok vyměňujte po max. 50 otiscích, minimálně však 1x týdně. Desinfikované součásti poté opláchněte vodou a případně osušte vzduchem.

Upozornění: Vědecké průzkumy dokládají, že při provedení metody MD 520 v zařízení Hygojet v souladu s předpisy a při desinfekci ponořením v desinfekčním boxu / nádobě je zajištěna stabilita tvaru a odolnost vůči sádře. Pro jistotu doporučujeme vlastní odzkoušení pro daný účel použití. Načaté láhve spotřebujte do 3 měsíců.

Varování. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Používejte ochranné rukavice a ochranu očí/obličejový štít. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

CE 0124

více

MD 530 Zařízení na odstraňování cementu a čištění zubních protéz

MD 530 je speciální čistící zařízení na odstraňování v kyselině rozpustných nečistot, jako např. cementu, které je univerzální a dá se použít i na čištění zubních protéz. Přípravek MD 530 se vyznačuje zejména intenzivním čisticím účinkem a velmi dobrými antikorozními vlastnostmi. Přípravek MD 530 se používá pro bezproblémové čistění protéz, můstků, korunek, stěrek, skla atd. a odstraňuje zbytky cementu, zubního kamene, vrstev kysličníku, skvrn od kouření apod.

 

Složení: Přípravek MD 530 obsahuje anorganické kyseliny (5 – 15 %), tensid (< 1 %), pomocné látky.

Použití: Přípravek MD 530 se používá nezředěný při pokojové teplotě. Předměty, které se mají očistit, se vloží do přípravku MD 530 a roztok se nechá působit po dobu maximálně 10 minut. Pokud pracujete s ultrazvukovým přístrojem, roztok se nevlije přímo do vany, ale do oddělené vkládací nádobky. Při práci s nástroji z ušlechtilé oceli doporučujeme dobu vystavení působení v délce od 2 do maximálně 4 minut, u všech dalších výrobků ze skla, porcelánu a umělých hmot do 10 minut. Čištěný předmět po ošetření přípravkem důkladně opláchněte vodou a osušte. Roztok obnovujte dle potřeby.

Upozornění: Přípravek MD 530 se používá pouze pro čištění nástrojů a předmětů vyrobených z materiálů odolných vůči kyselinám, jako je ušlechtilá ocel, sklo, porcelán nebo umělé hmoty. Do přípravku MD 530 nikdy nevkládejte všeobecné a rotující nástroje s výjimkou stěrek a podávacích ramen. Přípravek MD 530 není vhodný pro použití na předměty z lehkých a neželezných kovů, jakož i z nechráněné oceli (např. pro vrtáky, frézy, nástroje pro práci na kořenových kanálcích).

Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

 

CE 0124

více

MD 535 Prostředek na odstraňování sádry

MD 535 je speciální čistič s vysokou čisticí silou na odstraňování zbytků sádry a alginátů z obtiskových lžic, míchacích lopat, měřicího zařízení pro sádru, odlivek u míchaček (také u vakuových míchacích zařízení), materiálů pro protetické účely všeho druhu, regulátorů pro stomatologickou ortopedii atd.

 

Složení: Přípravek MD 535 obsahuje kompletující doplněk (15 – 30 %), alkalické čisticí komponenty (< 5 %) a pomocné látky.

Použití: Přípravek MD 535 se používá neředěný. Předměty, které se mají očistit, vložte do přípravku MD 535 a roztok nechejte působit. Po ošetření očištěný předmět opláchněte vodou. Použitím ultrazvukového přístroje a ohřevem na teplotu ve výši do max. 50 °C čisticí proces urychlíte. Roztok obnovujte dle potřeby. Stoupající plynové bublinky jsou znamením čistící síly prostředku. Pokud se přestanou objevovat, musíte použít roztok nový. Zbytky, které zůstávají v roztoku, nemají žádný vliv na účinnost přípravku MD 535.

Pokyny: V případě použití obtiskových lžic pochromovaných nebo poniklovaných se musí otestovat jejich snášenlivost vůči přípravku MD 535. Nikdy do přípravku MD 535 nevkládejte obtiskové lžíce z hliníku na dobu přesahující 1 hodinu. Další pokyny viz také informace o produktu na internetu.

Noste ochranné rukavice a ochranu očí/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

 

CE 0124

více

Tuto skupinu produktu nabizi divize: