Doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.

Vzdělání
1986–1991 LF UP Olomouc, obor stomatologie, ukončeno s červeným diplomem
1994 I. atestace ze stomatologie
1997 nástavbová atestace z parodontologie a onemocnění sliznic úst (atestační práce: Stav dutiny ústní u hematoonkologických pacientů)
1998 obhajoba disertační práce (disertační práce: Nekariogenní defekty zubních krčků)
1999 udělen vědecký titul Ph.D.
1999 jmenován soudním znalcem ve forenzní stomatologii oblast identifikace osob dle chrupu
2004 obhajoba habilitační práce (habilitační práce: Regenerace parodontu)
2005 udělen titul docent stomatologie

Pracovní zkušenosti
1992–1993 Klinika ÚCOCH FN a LF UP Olomouc, sekundární lékař
1993–1994 I. stomatologická klinika FN Olomouc, asistent, oddělení preklinické stomatologie
1994–2004 I. stomatologická klinika LF UP Olomouc, odborný asistent, oddělení parodontologie
2005–dosud Klinika zubního lékařství FN a LF UP, Palackého 12, Olomouc, 772 00, telefon: +420 585 859 245,
e-mail: starmar@tunw.upol.cz – docent, vedoucí oddělení parodontologie a implantologie;
Specializace: Parodontologie a onemocnení ústní sliznice, implantologie, mezioborová spolupráce s ortodoncií (zavedení kotevních implantátů do praxe v České republice)

Odborná činnost
autor 35 původních vědeckých prací
autor více než 350 přednášek v tuzemsku i zahraničí
autor monografie „Plastická chirurgie parodontu“
spoluautor miniskript „Repetitorium parodontologie“
spoluautor skript „Dentální rentgenologie“
spoluautor učebnice „Praktický rádce zubního lékaře“
člen výboru České parodontologické společnosti