doc. MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D.

Zástupce přednosty Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN a LF UP Olomouc.

Po ukončení studia všeobecného lékařství v roce 2002 a stomatologie v roce 2003 působil na chirurgické klinice v Camrose v Kanadě a poté v Úrazové nemocnici v Brně. Od roku 2004 pracuje na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie v Olomouci, kde se již řadu let věnuje problematice nádorových onemocnění orofaciální oblasti. V roce 2008 získal kmenovou atestaci v oboru všeobecné chirurgie a v letech 2010 atestaci z Maxilofaciální chirurgie a 2012 z Orální a maxilofaciální chirurgie.

Absolvoval dlouhodobou stáž na klinice maxilofaciální chirurgie v Hamburku. Zavedl do praxe kliniky rekonstrukční operační postupy po resekčních výkonech nádorů a ve spolupráci s plastickými chirurgy i mikrochirurgické operační metody. Svoji vědeckou činnost a dosažené výsledky v oblasti výzkumu sliny jako diagnostického média obhájil v dizertační práci v roce 2009. Praktické zkušenosti a výzkum na poli orofaciální onkochirurgie shrnul v habilitační práci, kterou obhájil v roce 2019.

Stal se úspěšným řešitelem a spoluřešitelem několika grantů, autorem a spoluautorem mnoha publikací v domácích i zahraničních impaktovaných časopisech.

Je členem České společnosti maxilofaciální chirurgie, České stomatologické komory a členem AO group for Craniomaxillofacial surgery.