doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.

Přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN a LF UP Olomouc.

Po ukončení studia stomatologie v roce 1996 a všeobecného lékařství v roce 1997 působil krátce na traumatologickém oddělení a dále ve stomatologické ordinaci v Trnavě na Slovensku. Od roku 1999 působí na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie, kde se již řadu let věnuje problematice onemocnění čelistního kloubu. Zavedl do praxe kliniky endoskopické metody operace čelistního kloubu. Svoji vědeckovýzkumnou činnost a dosažené výsledky obhájil jak v dizertační práci v roce 2009, tak v habilitační práci v roce 2015. Stal se úspěšným řešitelem a spoluřešitelem několika grantů, autorem a spoluautorem desítek publikací v domácích i zahraničních impaktovaných časopisech. V letech 2005 – 2012 vykonával funkci zástupce přednosty kliniky pro výuku studentů LF UP.

Dobře vybudovanou a výborně vedenou kliniku se skvělým kolektivem převzal od svých předchůdců v roce 2012 a dále pokračuje v její modernizaci.

Kromě vedení kliniky je předsedou Specializační oborové rady České republiky pro vzdělávání zubních lékařů v oboru Orální a maxilofaciální chirurgie, předsedou Akreditační komise ministerstva zdravotnictví ČR pro obor Maxilofaciální chirurgie, vědeckým sekretářem výboru České společnosti Maxilofaciální chirurgie, členem Oborové rady pro postgraduální studium v oboru stomatologie na LF UP, členem Oborové rady otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku na LF UP, členem zkušební komise ministerstva zdravotnictví pro aprobační zkoušky lékařů a farmaceutů.