Věrnostní program Lebedím si

Věrnostní program JPS plus, který znáte pod tradičním neformálním názvem LEBEDÍM SI, je určen pro vás, zákazníky společnosti JPS, s.r.o.
Chceme vám tímto způsobem poděkovat za vaši věrnost a upevnit ve vás přesvědčení, že nákup kvalitních výrobků u naší společnosti se vyplatí. Nabízíme vám zajímavé odměny, které v průběhu roku aktualizujeme.

Aktuální katalog odměn naleznete zde…

Zboží v našem sortimentu má přiřazeno určité množství bodů. Za každý nákup tedy obdržíte určité množství bodů, které vám přičteme na vaše JPS konto. V seznamu odměn si můžete dle vlastní volby vybrat odměnu, na kterou si postupně své body naspoříte. Do programu budou automaticky registrováni všichni zákazníci, kteří odeberou zboží. Žádné jiné úkony vedoucí k registraci do Věrnostního programu nejsou potřeba.
Věrnostní program bude doprovázen časově omezenými, zpravidla měsíčními akcemi odměňujícími nákup určitého sortimentu zboží. O těchto akcích budete průběžně informováni prostřednictvím našich internetových stránek a také elektronického newsletteru, tzv.  JPS NEWS.
Chcete-li zlepšit svoji informovanost o aktuálních akcích naší společnosti, doporučujeme vám registraci do e-mailového informačního programu.

Další informace  získáte od našich obchodních zástupců nebo na bezplatné lince 800 111 577.

Všeobecné podmínky věrnostního programu

Provozovatel věrnostního programu:
JPS, s.r.o.
Velichovská 14, 155 00 Praha 5
IČO: 49681508, DIČ: CZ49681508
(dále jen společnost JPS, s.r.o.)

Zásady ochrany osobních údajů
Tyto Zásady ochrany osobních údajů členů věrnostního programu LEBEDÍM SI jsou upraveny v souladu se Všeobecnými podmínkami členství (viz níže) společnosti JPS, s.r.o. Velichovská 14. Praha 5.
Zpracovávány jsou údaje uvedené na první vystavené faktuře.
Údaje jsou poskytovány společnosti JPS, s.r.o. za účelem jejich zařazení do databáze věrnostního programu, účasti ve věrnostním programu, zasílání marketingových nabídek a sdělení týkajících se věrnostního programu anebo zboží a služeb společnosti JPS, s.r.o., jejích smluvních partnerů. Člen může být kontaktován jakýmikoli komunikačními prostředky.
Poskytnutím zmíněných informací a osobních údajů vyslovujete souhlas s jejich zpracováním a uchováním v souladu s GDPR.

Všeobecné podmínky členství a principy věrnostního programu

1. Principy Věrnostního programu společnosti JPS, s.r.o.
Věrnostní program je určen zákazníkům společnosti JPS, s.r.o. Členem programu se zákazník stává okamžitě s prvním nákupem u společnosti JPS, s.r.o. a následným vystavením faktury. Člen Věrnostního programu při nákupech v České republice sbírá body na svůj osobní účet a za nasbírané body získává od společnosti různé odměny. Každému výrobku je přiděleno určité množství bodů. Body je možno přiznat pouze v případě prodeje za standardní ceny (v případě dealerských a jiných slev nelze body získat).

2. Podmínky a vznik členství v LEBEDÍM SI s JPS
Členem Věrnostního programu se mohou stát právnické osoby a fyzická osoba (starší 18 let včetně), která u JPS, s.r.o. učiní jakoukoliv objednávku. Do programu jsou pak zařazeny automaticky všechny faktury daného člena – body se přičítají na konto člena v okamžiku vystavení faktury v informačním systému společnosti JPS, s.r.o. Na členství ve Věrnostním programu není právní nárok. Vícenásobné členství není možné. Členství vzniká vystavením první faktury. V případě sporu ohledně okamžiku vzniku či existence členství rozhoduje s konečnou platností společnost JPS, s.r.o. Společnost JPS, s.r.o. nenese odpovědnost za chybu či neúplnost údajů uvedených zákazníkem.

3. Pravidla a podmínky Věrnostního programu a sbírání bodů
Sbírání bodů – body za nákup budou připsány po zaplacení faktury. Výrobku je přiděleno určité množství bodů, odpovídající hodnotě daného výrobku. Společnost JPS, s.r.o. si vyhrazuje právo uvedené hodnoty kdykoliv měnit. Každá změna bude platná dnem oznámení na webových stránkách www.jps.cz. Body jsou zaznamenávány na osobním účtu člena a okamžitý celkový počet bodů nasbíraných členem je zobrazen na faktuře za uskutečněný nákup. Body jsou nepřevoditelné na jiného člena. JPS, s.r.o. si vyhrazuje právo určit maximální hodnotu nákupu, za který budou body připisovány. V případě vrácení již zakoupeného výrobku budou body získané za nákup tohoto výrobku automaticky odečteny. Dále si JPS, s.r.o. vyhrazuje právo nezapočítat nebo odečíst z účtu člena body získané v rozporu s těmito Podmínkami.

Body mají neomezenou platnost. Podmínkou pro zachování nasbíraného množství bodů je nákup zboží u společnosti JPS, s.r.o. minimálně v hodnotě 30 000 Kč bez DPH v průběhu jednoho kalendářního roku. Společnost JPS, s.r.o. provede uzavírku uplynulého kalendářního roku vždy do 15. 1. následujícího roku. Rozhodující je termín vystavení faktury. Nebude-li podmínka nákupu minimálně v uvedené hodnotě splněna, budou veškeré nasbírané nevyčerpané body z uplynulých období odečteny. Členství tímto nezaniká. Člen automaticky sbírá body v nadcházejících obdobích.

Odměny a jejich čerpání – člen programu si může za nasbírané body vybrat jakoukoliv odměnu, odpovídající naspořenému množství bodů z katalogu odměn. Jakmile si zákazník požádá o odměnu, bude informován o odeslání své vybrané odměny (u zboží s vyšší cenovou hodnotou mu bude sdělen čas dodání). Body nelze směnit za hotovost. Body nelze směnit za odměnu, která není uvedena v katalogu odměn. Získání odměny vyšší hodnoty doplatkem v hotovosti není přípustné. Odměnu lze získat pouze v případě, kdy zákazník nemá vůči JPS, s.r.o. žádné závazky po lhůtě splatnosti. Vymáhání odměn soudní cestou není přípustné. Společnost JPS, s.r.o. si vyhrazuje právo určovat hodnotu, skladbu i počet jednotlivých odměn v průběhu trvání programu.

Reklamace k evidenci bodů – veškeré případné reklamace, týkající se připsání bodů na účet, musí být uplatněny při doručení zboží (nejpozději do 24 hodin od doručení zboží na adresu zákazníka), ke kterému se připisování bodů vztahuje. Na pozdější reklamace týkající se připsání bodů nebude brán zřetel. O všech případných reklamacích, námitkách či sporech v souvislosti s Věrnostním programem rozhoduje s konečnou platností společnost JPS, s.r.o.

4. Ukončení a zánik členství ve Věrnostním programu
Člen Věrnostního programu může svoje členství kdykoliv zrušit, a to buď telefonicky prostřednictvím bezplatné zákaznické linky 800 111 577 nebo e-mailem na: objednavky@jps.cz. Členství zaniká uplynutím 15 dnů od okamžiku převzetí žádosti o ukončení. JPS, s.r.o. je oprávněna pozastavit členství tomu členovi, u kterého je důvodné podezření na porušení těchto Podmínek, a to až do doby konečného rozhodnutí o případném zrušení členství. Okamžikem zrušení či ukončení členství z jakéhokoli důvodu se ruší všechny dosud nasbírané, avšak nečerpané body. Členství zaniká také v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, které jsou podmínkou členství ve Věrnostním programu.

5. Změny Podmínek a ukončení Věrnostního programu
JPS, s.r.o. si vyhrazuje právo Věrnostní program kdykoliv bez náhrady ukončit. Společnost JPS, s.r.o. je oprávněna kdykoli tyto Podmínky změnit. Pokud není uvedeno jinak, jsou změny účinné okamžikem jejich zveřejnění na www.jps.cz. Poté, co nové Podmínky nabydou účinnosti, má se za to, že člen se změnou Podmínek souhlasí okamžikem vytvořením a zaplacením objednávky.

6. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné podmínky členství ve Věrnostním programu jsou platné a účinné od 23. 8. 2018.