Dentální výrobky


Odborná spolupráce


  Akademie - podmínky účasti
JPS AKADEMIE pro Vás tradičně připravuje řadu zajímavých odborných přednášek, seminářů a kurzů, které najdete na našich webových stránkách. Detailní informace včetně bodového ohodnocení ČSK (příp. ADH i ČAS) jsou k dispozici v programech u všech zveřejněných akcí.

Registrovat se můžete online na našich webových stránkách, prostřednictvím formuláře „přihlásit“ u jednotlivých akcí nebo telefonicky na naší bezplatné lince 800 111 577, e-mailem na adrese objednavky@jps.cz či u svého obchodního zástupce.

Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

Sledujte nás také na www.facebook.com/jps.dentalni.vyrobky, kde zveřejňujeme připravované semináře a informujeme o proběhlých akcích.

Níže prosím věnujte pozornost podmínkám účasti na našich akcích.

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY ÚČASTI NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH AKADEMIÍ JPS s.r.o.


Přihlášení na akci pořádanou Akademií JPS s.r.o. (dále jen „akce“)
Účastníkem (dále jen „účastník“) mohou být právnické a fyzické osoby s platnou registrací.
Odesláním objednávky formou online registrace, e-mailu nebo uzavřením objednávky formou ústní dohody se zástupcem pořadatele na akci účastník vyjadřuje souhlas s těmito závaznými podmínkami účasti a se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem organizace a vedení akce, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
Uhrazením účastnického poplatku je dokončena registrace a tímto okamžikem je mezi pořadatelem akce (dále jen „pořadatel“) a účastníkem uzavřena smlouva o účasti.

Vstup do prostor konání akce je povolen pouze registrovaným účastníkům.
Uzávěrka registrací je 48 hodin před termínem akce. V případě, že bude kapacita akce naplněna před tímto datem, vyhrazuje si pořadatel právo uzavřít registraci.

Výše účastnických poplatků
Vstup na akce je zpoplatněn, není-li v programu uvedeno jinak. Cena poplatku za účast je vždy uvedena v programu konkrétní akce, který je zveřejněn ve formátu PDF na internetových stránkách www.jps.cz/akademie. Cena je uvedena v Kč vč. DPH za 1 osobu, není-li stanoveno jinak (např. EUR v případě mezinárodních akcí).
Je-li stanoven zvýhodněný účastnický poplatek za včasné přihlášení nebo jiná sleva, je taktéž uvedena ve zveřejněném programu.
Studentům je poskytována 30% sleva z plné ceny na vzdělávací akce Akademie JPS s.r.o., není-li stanoveno jinak.
Na místě konání je nutno předložit doklad opravňující k nároku na studentskou slevu.

Standardní i zvýhodněný účastnický poplatek na teoretické akce zahrnuje vstup na akci, občerstvení a propagační materiály.
Standardní i zvýhodněný účastnický poplatek na praktické nebo teoreticko-praktické akce zahrnuje vstup na na akci, občerstvení, propagační materiály, zapůjčení nástrojů a materiály pro praktickou část.

Pro získání včasné slevy je nutné se zaregistrovat a odeslat účastnický poplatek do termínu uvedeného v programu. Pokud bude platba odeslána až po uvedeném termínu pro uplatnění včasné slevy, automaticky bude účtována plná cena.

Provádění jakékoli obchodní činnosti účastníky akce v prostorách konání akce je přísně zakázáno. Bude-li některý účastník provozovat takové činnosti neoprávněně, může mu být okamžitě a bez náhrady zrušena jeho registrace na akci a bude muset opustit prostory akce.

Způsob platby
Každý z účastníků obdrží na základě objednávky fakturu. Uhrazením účastnického poplatku je dokončena registrace účastníka.
Účastnický poplatek uhraďte bankovním převodem v termínu uvedeném na faktuře; není možné platbu provést hotově nebo kreditní kartou až na místě.

Bankovní spojení
účet pro platbu v Kč:
5493/0300 vedený u ČSOB, Na Příkopě 18, Praha 1
IBAN: CZ5003000000000000005493, BIC: CEKOCZPP

účet pro platbu v EUR:
478374773/0300 vedený u ČSOB, Na Příkopě 18, Praha 1
IBAN: CZ8203000000000478374773, BIC: CEKOCZPP

účet pro platbu v EUR na Slovensku:
4001485546/7500 vedený u ČSOB, Nám. SNP 29, Bratislava
IBAN: SK4475000000004001485546, BIC: CEKOSKBX

Vrácení účastnického poplatku
Uhrazenou registraci nelze bezplatně zrušit.

V rámci právnické osoby, na kterou byla vystavena faktura za účastnický poplatek, je možno provést bezplatně změnu jména osob, která tohoto účastníka zastupuje a to do 48 hodin před akcí.

Byla-li vystavena faktura za účastnický poplatek na fyzickou osobu (dále „původní FO“), je možno provést změnu fyzické osoby (dále jen „nahrazující FO“) a to do 48 hodin před akcí. Účastnický poplatek je původní FO navrácen poté, co je pořadateli uhrazen ze strany nahrazující FO. Nahrazující FO je povinna zaslat pořadateli v takovém případě písemnou objednávku s informací, že se jedná o nahrazující FO a původní FO je povinna zaslat pořadateli zrušení registrace s informací o nahrazující FO. Pokud nahrazující FO účastnický poplatek neuhradí, původní FO nárok na vrácení poplatku nevzniká.

Dojde-li ke zrušení registrace ze strany účastníka do 30 dní před akcí, má účastník možnost vyčerpat uhrazený registrační poplatek v plné výši do 2 měsíců od zrušení původní registrace výběrem jakékoliv budoucí akce zveřejněné pořadatelem, s otevřenou registrací. Pořadatel má povinnost náhradní registraci účastníkovi potvrdit v případě, že na vybranou akci jsou dostupná volná místa. Účastník je povinen uhradit případný cenový rozdíl v účastnickém poplatku, ve výši a termínu stanoveném na faktuře od pořadatele.

Veškeré uvedené změny musí být učiněna písemnou formou na e-mailovou adresu: slamova@jps.cz . V případě, že účastník některou z výše uvedených možností nevyužije a současně se na akci nedostaví původně registrovaný zástupce účastníka, nevzniká účastníkovi nárok na vrácení účastnického poplatku.

Obecná informace
Účastník s platnou registrací bere na vědomí, že pořadatel během akce pořizuje fotodokumentaci a video dokumentaci, která bude použita k marketingovým účelům pořadatele a bude zveřejněna především, nikoliv však výlučně, na internetových stánkách pořadatele, firemních profilech pořadatele na sociálních sítích, v tištěných propagačních materiálech pořadatele.

Pořadatel
JPS, s. r. o., Velichovská 14, 155 00, Praha 5, IČO: 49681508
V případě dotazů k registraci volejte, prosím, na číslo + 420 770 139 676 Vladanu Slámovou, koordinátorku Akademie nebo nás kontaktujte e-mailem na slamova@jps.cz .

Těšíme se na viděnou,

Markéta Knollová
Marketing & Event Manager

JPS, s. r. o.,
Velichovská 14, 155 00, Praha 5
M: +420 607 870 877
E: knollova@jps.cz
www.jps.cz/akademie
 

Webobchod

jméno

hesloregistrace

Nákupní řád pro internetový obchod

Výprodej
Bazar
Akademie JPS
Lebedím si s JPS
Katalog odměn
JPS news
JPS magazín